jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Lejupielādēt elektronisko "Jēzus draudzes dzīves" janvāra izdevumu >>>


Bibliotēkas jaunumi
Bibliotēkas jaunumi

Luters M. Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums.- Rīga: Luterisma mantojuma fonds, 2010.

Grāmatā Mārtiņš Luters pantu pa pantam pārdomā un analizē apustuļa Pāvila vēstuli un daudzus tajā ietvertos arvien aktuālos jautājumus. No dažādiem skatu punktiem tiek aplūkoti katram apžēlotam grēciniekam arvien aktuāli jautājumi – Dieva tiesa un žēlastība, sods un attaisnošana, darbu taisnība un Kristus taisnība, mūsu labie darbi un Kristus labais darbs. Grāmatas teksts ir lasāms internetā - www.lmf.lv
» Lasīt vairāk

Jauniešu koris ciemojas Dublinā
Jauniešu koris ciemojas Dublinā
Ceturtdien, 6.janvārī, luterāņu baznīcas mācītājmājā Luterhausā Dublinā notika Zvaigznes dienas vakariņas, ko rīkoja mācītājs Uģis Brūklene. Šis vakars noslēdza gan Ziemsvētku laiku, gan simboliski – arī mācītāja misiju Īrijā. Kā jau ziņots, Brūkleņu ģimene 12.janvārī atgriežas Latvijā.

Pasākumā piedalījās Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) bīskaps Pāvils Brūvers ar kundzi Ritu, Latvijas vēstnieks Īrijā Pēteris Kārlis Elferts ar kundzi Antu, Latviešu biedrības Īrijā priekšsēdis Jānis Kargins, vācu draudzes pārstāvji, kā arī latviešu luterāņu draudzes cilvēki.
Uzrunājot klātesošos, Zaļās Salas misijas pirmsākumos un vēsturē atskatījās Pāvils Brūvers, kurš ir viens no tiem cilvēkiem, kas stāvējuši pie misijas “šūpuļa”. Savukārt Uģis Brūklene sniedza pārskatu par viņa kalpošanas Īrijā trijos gados paveikto.

» Lasīt vairāk

Sākot no četriem
Sākot no četriem
Eviju un Daniēlu Godiņus zina katrs, kuram ir kāda saistība ar draudzes Svētdienas skolu vai Alfa kursu – vienu no tiem šogad vada Evija, otru – Daniēls. Ziemsvētku laikā apciemojām Godiņu ģimeni, lai runātu par Zvaigznes dienu un to, kam savā dzīvē sekojam. Uz galda stāv glīti trauciņi ar zvaigznes attēlu, no kuriem cienājamies ar pašceptām piparkūku zvaigznītēm. Eglītē balti zvaigžņu rotājumi,  pie sienas – svētku lampiņas zvaigznes formā. Skatoties Godiņu fotoalbūmus, uzmanību piesaista vesela lapa ar dažādām filmu zvaigznēm, kuru sejas kļuvušas ļoti līdzīgas vai nu Daniēlam, vai Evijai. Godiņi paši gan saka, ka nemaz nejūtas kā zvaigznes.
» Lasīt vairāk

Atbild mācītājs
 Atbild mācītājs
Cilvēkiem nereti ir vēlme zināt, kas viņu sagaida nākotnē. Tāpēc daudzi žurnāli piedāvā horoskopus jaunajam gadam. Bet ko par horoskopiem un to lasīšanu māca Bībele?

Tas ir jautājums par mūsu ticību, proti, kam es uzticos – Kristum, kurš saka, ka Viņam ir dota visa vara debesīs un virs zemes, vai kāda cilvēka izveidotam horoskopam, par ko Bībele saka, ka šādas lietas pavisam noteikti ir negantība Dieva acīs?

Ir Rakstu vietas, kas par to runā. Piemēram: „Kas griezīsies pie zīlniekiem un pareģiem, lai ar tiem kopā ielaistos netiklībā, to Es uzlūkošu ar dusmīgu vaigu un viņu izdeldēšu no viņa tautas vidus.” (3Moz 20:6) Pravieša Jesajas grāmatā Dievs ļoti skaidri norāda uz to, ka tulkot likteni vai dot norādījumus, kā rīkoties, vadoties no zvaigznēm, to stāvokļa, ir līdzīgi buršanai, vārdošanai, zīlēšanai, un tas nozīmē – arī jebkurai citai okultai praksei. „Lai nu nāk tagad un tev palīdz tie debesu mērotāji un zvaigžņu novērotāji, kas pēc atsevišķiem jaunajiem mēnešiem aplēš to, kas nāks pār tevi! Tiešām, tie ir kā salmi, ko uguns aprij; tie nevarēs pat savu paša dzīvību glābt no liesmu varas.” (Jes 47:13- 14)
» Lasīt vairāk

Par LELB 25. Sinodi
Par LELB 25. Sinodi
Pagājušā gada 3. un 4.decembrī norisinājās svarīgs notikums Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas dzīvē. Lutera baznīca un tās jaunuzceltais draudzes nams viesmīlīgi uzņēma LELB 25. Sinodi – ap 390 delegātus no Latvijas draudzēm. Jēzus draudzi pārstāvēja mācītājs Erberts Bikše, evaņģēlists Haralds Biete un draudzes priekšnieks Māris Pētersons.

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Sinode ir Baznīcas augstākais lēmējorgāns, kas sanāk reizi trīs gados un kas lemj par Baznīcai vissvarīgākajiem jautājumiem.

Īsumā pastāstīšu par šīs Sinodes būtiskākiem lēmumiem, ziņojumiem un iespaidiem.
» Lasīt vairāk

„Cerības” šaurajā ceļā
„Cerības” šaurajā ceļā
Cerības festivāls bija viens no spilgtākajiem 2010. gada notikumiem. Jēzus Kristus kā centrālā persona – neredzams, bet sajūtams nevienu neatstāja vienaldzīgu visu festivāla norises laiku. Ap Viņu virmoja dzīvas sarunas starp dažādu konfesiju un kopienu piederīgajiem, kā arī tādiem, kas pirmo reizi nopietni tiecās ar Jēzu iepazīties. Daudzi simti atsaucās Franklina Grehema uzaicinājumam iziet priekšā, lai nožēlotu savas kļūdas un lūgtu Jēzus vadību turpmākajā dzīvē. 
» Lasīt vairāk

Pateicības
Pateicības
Ziemassvētku zvanu skaņas izskanējušas, Vecgada uguņošana ir apdzisusi. Sācies jaunais 2011. gads. Ko nesīs šis gads? Tas zināms vienīgi Dievam.

Atskatoties uz pagājušā gada darbiem, paveiktiem un iecerētiem, varu teikt: „Mana dvēsele slavē To Kungu!” (Lk 2:46) visa gada garumā. Mums katram ir, par ko pateikties Dievam un līdzcilvēkiem. 

Arī diakonijas nozare pateicas tiem 164 draudzes locekļiem, kuri mīlestībā sagatavoja Ziemsvētku dāvanas mūsu draudzes vecākās paaudzes brāļiem un māsām. Paldies arī tiem, kas gatavoja dāvanas Ziemsvētku loterijai. Loterijas ienākumus mēs izlietojām, pasūtot 30 laikraksta „Svētdienas Rīts” gada abonentus tiem draudzes locekļiem, kuru rocība ir ierobežota.
» Lasīt vairāk

Visi, kam dvaša, lai slavē To Kungu!
Visi, kam dvaša, lai slavē To Kungu!
11. decembra vakarā draudzē uz tikšanos sanāca mūsu draudzes mūziķi. Tikšanās mērķis bija iespēja mūziķiem garīgi pieaugt, lai pēc tam ar dziļāku izpratni pildītu Mūsu Kunga aicinājumu. Draudzes mūzikas dzīves vadītāja un ērģelniece Vita Kalnciema bija uzaicinājusi lektoru – Rīgas Doma mūzikas direktoru Guntaru Prāni un mūziķi un pedagogu Aleksandru Jalaņecki. Viņi dalījās ar mums savās pārdomās par to, kas ir slavēšana un slavēšanas mūzika. 

Guntars Prānis mūs virzīja Bībeles izpētē, akcentējot 150. psalmu. Tajā teikts: „Visi, kam dvaša, lai slavē To Kungu! Aleluja!” Guntars uzsvēra, ka slavēšana nav tikai mūziķu izpildījums, bet gan ikvienas radības attiecības ar Dievu, jo ikvienam, kam dvaša, būtu jāslavē To Kungu. Guntaru citējot, „ja kāds neslavē Dievu, tad ar viņu principā kaut kas nav kārtībā.” Tātad nav nozīmes, vai esmu muzikāli izglītots; es ar visu savu būtību slavēju To Kungu. Tai pat laikā viņš uzsvēra neatņemamu sastāvdaļu muzicējot – sava instrumenta pārzināšanu.
» Lasīt vairāk

Īsziņas
Īsziņas
Ikvienam, kas piedalījās dievkalpojumā Vecgada vakarā vai 1. janvāra rītā, kā ik gadu bija iespēja izvilkt lapiņu ar Dieva Vārdu jeb lozungu jaunajam gadam. Šī tradīcija mūsu draudzē pastāv jau ilgi, un gandrīz 45 gadus šo kalpošanu – izvēlēties lozungus jaunajam gadam – veic draudzes māsa Vija Kalniņa. Par to, kad un kā šis process norit, viņa stāsta: „Katru gadu šajā darbā tiek pavadīti apmēram divi mēneši. Sāku ar lūgšanu, lai Dievs izredz tieši tos vārdus, kas būs vajadzīgi cilvēkiem, kuri šos lozungus izvilks. Es viņus nepazīstu, bet Dievs gan. Tad atšķiru Bībeli un sāku lasīt, līdz apstājos pie kāda panta. Ticu, ka Svētais Gars ņem vadību Savās rokās.” Lozungi ir gan no Vecās, gan Jaunās Derības. Beidzamajos gados esot bijis jāsameklē apmēram 1000 lozungu tekstu. Lozungi pēc tam tiek ievadīti datorā, un šeit talkā nāk draudzes māsa Maija Šķenderska. „Lai Dievs dod, ka vajadzētu arvien vairāk lozungu! Un lai Dievs svētī katru un uzrunā personīgi ar tieši viņam domātu Vārdu arī šajā gadā!” novēl V. Kalniņa. 
» Lasīt vairāk

Ikmēneša informācija
» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv