Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskā draudze ir Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) sastāvdaļa.

Jēzus draudzē šobrīd ir ap 700 reģistrētu draudzes locekļu, svētdienās dievkalpojumus apmeklē apmēram 170, ceturtdienās – ap 25 cilvēku.

Kāds ir draudzes uzdevums?

Jēzus draudzes uzdevums – pasludināt evaņģēliju, izdalīt sakramentu un sniegt cilvēkiem garīgo aprūpi.

Jēzus draudze var priecāties par to, ka:

1) esam starp lielākajām Rīgas draudzēm ar 700 oficiāli reģistrētiem draudzes locekļiem;

2) draudzes svētdienas skola ir lielākā Latvijā, katru nedēļu pulcējas ap 90 bērnu, kalpo 20 skolotāji un katru vasaru kopš 1996. gada notiek nometnes kādā no Latvijas vietām;

3) draudzē notiek aktīvs jauniešu un diakonijas darbs.

Citus statistikas datus varat apskatīt sadaļā Draudze/Statistika


JĒZUS DRAUDZES MĒRĶI UN PRIORITĀTES 2012-2016

 

Misija

Vest cilvēkus pie Kristus. Palīdzēt cilvēkiem draudzē pieaugt ticībā, kļūstot par nobriedušiem, Kristu apliecinošiem mācekļiem.

 

Vīzija

3x tuvāk Jēzum:

1. Tuvāk Jēzum

Mana personīgā un visas draudzes pieaugšana svētdzīvē: dievkalpojumi, personīgā dievbijība, Bībeles studijas u.c.

2. Tuvāk viens otram

Atbalsts, sadraudzība, kalpošana draudzē. Dažādu grupu tikšanās – jaunieši, māmiņas, mazās grupas, nometnes utt.

3. Tuvāk tiem, kas nav draudzē

Misija – Alfa kurss, iesvētes mācība, misijas pasākumi, kalpošana sabiedrībā u.c.

 

Principi, uz kuriem mēs balstāmies:

·         fokusēšanās uz Kristu un Dieva Vārdu;

·         būt pieejamiem, atvērtiem, mīlošiem savstarpējās attiecībās;

·         veicināt ikviena, jo īpaši jaunpienācēju, iesaistīšanos draudzes dzīvē un aktivitātēs;

·         respektēt un cienīt citu uzskatus, vajadzības un laiku;

·         lietpratīgi pārvaldīt draudzes mantu.

 

Mērķi 2016

1. Draudzes skaitliska augšana. Svētdienas dievkalpojumos Jēzus baznīca ir pilna – to regulāri apmeklē vairāk kā 500 cilvēku.

2. Aktīvo draudzes locekļu – mācekļu – skaitlisks pieaugums. Vairāk kā 500 draudzes locekļi katru mēnesi apmeklē vēl kādu no draudzes pasākumiem papildus dievkalpojumam, piemēram, mazo grupu, apmācību semināru, sadraudzības pasākumu u.c.

3. Atbalsts misijas aktivitātēm. Draudze organizē vismaz divus uz misiju vērstus pasākumus gadā un finansiāli atbalsta misionārus ārpus Latvijas.

 

Prioritātes

1. Atbalstīt esošās draudzes nozares, lai tās sekmīgi turpinātu uzsākto kalpošanu un lai tās varētu uzņemt un iesaistīt jaunus draudzes locekļus.

2. Sistemātiski un plānveidīgi organizēt draudzes aktīvistu, kalpotāju un vadītāju apmācības un atbalstu, lai pieaugtu aktīvo draudzes locekļu skaits, kuri vadītu un organizētu kalpošanas draudzē.

3. Organizēt daudzveidīgas apmācības un nodarbības draudzes locekļiem, atbalstīt mazo grupu darbu, jauno draudzes locekļu augšanu un nostiprināšanos draudzē, lai cilvēki saņemtu sev nepieciešamo informāciju un atbalstu pieaugšanā ticībā.

4. Atbalstīt un koordinēt dažādas misijas aktivitātes, piemēram, publiski pasākumi, finansiāls atbalsts draudzes misionāriem, kas kalpo citās zemēs, lai nestu Kristus vēsti pilsētā un pasaulē.

5. Draudzes atpazīstamības pieaugums Rīgā un Latvijā: popularizēt draudzē notiekošo, aktīvus draudzes locekļus un kristīgu dzīvesveidu, parādot Jēzus draudzi kā vietu, kur sastapt Kristu.

 
Jezusdraudze.lv