Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
 
370 gadi kopā ar Jēzu PIEKTDIENAS Rīta svētbrīdis


Vēstījums Filadelfijas draudzei
(Atkl.3:7-13)

2008. gada 26. septembris

Mīļie draugi,

Jēzus uzrunā draudzi Filadelfijā kā tas, kas ir Svētais, Patiesīgais un, kam pieder Dāvida atslēgas. Tāds ir mūsu Kungs. Viņš ir pilnīgi svēts, pilnīgi patiesīgs, un Viņam ir pilnīgs spēks un nedalīta vara. Tā ir brīnišķīga apziņa, zināt, ka piederam šādam Dievam un Pestītājam.

Pravietis Jesaja, jau daudzus gadsimtus pirms Kristus, bija izteicis pravietojumu par Mesiju. Viņš ir sacījis, ka Kristus nāks kā tāds, kura rokās ir visas pilnvaras cilvēku izglābšanai mūžībā. Pravietis saka: „ Es likšu Dāvida nama atslēgu uz Viņa pleciem, un Viņš atvērs un neviens neaizvērs, un Viņš atslēgs un neviens neaizslēgs.” ( Jes. 22:22 )

» Lasīt vairāk

370 gadi kopā ar Jēzu CETURTDIENAS Rīta svētbrīdis

“Tiatiras draudze un Izabella” (Atkl. 2,18-29)

2008.gada 25.oktobrī

(Žēlastība jums un miers, no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus!)

Cik labi būtu, ja mums kāds tā pateiktu – Jēzus draudze, klausies, ko saku ... un sacītu „Es zinu tavus darbus, tavu mīlestību, tavu ticību un tavu kalpošanu, un tavu pastāvību, un ka tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie.” Ah, cik jauki ir kautko tādu dzirdēt par sevi, un, ja to vēl saka Jēzus!  „Es zinu tavus darbus ...” jā, ne tikai nedarbus Dievs redz, bet arī mūsu darbus. Cik labi un stiprinoši ir dzirdēt uzslavu un uzmundrinājumu! Mums ikvienam tas ir vajadzīgs. Cik labi ir, ja mūsu veikumu novērtē. Šāda atzinība ir kā eļļa uz galvas – nu, runājot VD vārdiem. To mēs varam censties arvien vairāk darīt un sacīt viens otram, -uzmundrināt, stiprināt, novērtēt un dāvāt savu atzinību.

» Lasīt vairāk

370 gadi kopā ar Jēzu TREŠDIENAS Rīta svētbrīdis


Atkl. 2: 12- 17

2008. gada 24. septembris

Mīļie draugi,

Jēzus uzrunā draudzi Pergamas pilsētā. Pergama bija plaukstoša iespēju pilsēta. Bet tur, kur ir plašs iespēju un piedāvājumu klāsts, ir arī vairāk riska.

Jēzus uzrunā Pergamas draudzi, kā tas, „ kam zobens abās pusēs ass.” Abpusēji asais zobens ir Dieva Svētais Vārds. Viena puse ir bauslība, kas uzrāda vainu. Otra puse ir evaņģēlijs, kas atbrīvo un dziedina.

» Lasīt vairāk

370 gadi kopā ar Jēzu OTRDIENAS Rīta svētbrīdis


Smirnas draudze un grūtības (Atkl. 2,8-11)

2008.gada 23.oktobris

(Žēlastība jums un miers, no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus!)

Ciešanas, ciešanas, ciešanas! Grūtības, sāpes, sarežģījumi un ciešanas. Tas attiecas uz draudzi Smirnā. Kaut arī Smirna bija turīga tirdzniecības pilsēta, tomēr tur bija ļoti nabadzīga draudze – jo tā tika vajāta. Bagātie grieķu tirgoņi nebija pievienojušies draudzei. Taču Jēzus norāda, ka šī draudze bija bagāta – bagāta atziņā. Jēzus runā gluži kā savas zemes dzīves laikā un jau atkal mums atgādina, ka patiesa bagātība ir garīga, nevis materiāla- „es zinu tavus grūtumus un nabadzību, bet tu esi bagāts” .Ieklausies šai rītā – tu esi bagāts, tu esi bagāta!

» Lasīt vairāk

370 gadi kopā ar Jēzu PIRMDIENAS Rīta svētbrīdis


Vēstījums Efezas draudzei
(Atkl. 2:1-7)

2008. gada 22. septembris

Mīļie draugi,

rīta svētbrīžos, šajā nedēļā, mums būs iespēja dzirdēt Jāņa atklāsmes grāmatā rakstītos vēstījumus draudzēm.

Pirms mirkļa dzirdējām vēstījumu Efezas draudzei. Bet ir taču tā, ka Kristus sacītie vārdi attiecas uz Baznīcu visos laikos.

Vēstījumā dzirdējām, ka Jēzus tur savās rokās septiņas zvaigznes un staigā septiņu zelta lukturu vidū. Šī ir iedrošinoša ziņa. Kristus nes un sargā draudžu vadītājus un ganus. Viņš ir arī draudžu vidū, tās svētījot un vadot. Tik uzskatāmi piepildās Jēzus sacītais apsolījums: „ Kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tu Es esmu viņu vidū.” (Mt. 18: 20)

» Lasīt vairāk

Mācītāja E.Bikšes uzruna "Adventa laikā"

Adventa laiks liek īpaši domāt par vienu vārdu, un šis vārds ir - gaisma. Adventa un Ziemassvētku laiku varētu nosaukt arī tā - pieaugošas gaismas laiks. Kas ir šī gaisma? Tā ir Kristus nākšana pie mums.

Vispirms tā sāk spīdēt Vecās Derības laika pravietojumos par Pestītāju, kura nākšana tiek gaidīta. Tad tā atmirdz Viņa dzimšanā līdz ar eņģeļu nesto vēsti: „Jums šodien Pestītājs dzimis...” un turpina mirdzēt Kristus zemes dzīves laikā. Mums tagad šī gaisma spoži spīd Dieva Vārda un Sakramentu dārgajās dāvanās, ar kurām Kristus nāk tik tuvu pie mums. Un beidzot, būs diena, kurā šī gaisma atspīdēs pilnīgā spožumā, Kristum atnākot Viņa mūžīgajā godībā.

» Lasīt vairāk

Mācītāja E.Bikšes uzruna "Salamana pamācības"

"Dievs liek vaļsirdīgajiem piedzīvot izdošanos.." (Sal. pam. 2, 7)
Salamana pamācību grāmatā atrodam ļoti praktiskus padomus dzīvei. Salamans teic, ka, šīs labās pamācības ņemot vērā, cilvēka dzīve iegūst īpašu skaistumu un svētību.
Tas ir kā "krāšņs vainags tavai galvai un skaista rota tavam kaklam".

Es ticu, arī mēs esam par to pārliecinājušies, ka gudrība, kuras avots ir Dievs, pieber mūsu dzīves dārgumu glabātavas ar svētībām. Ar tādām, kurām ir mūžības vērtība.
Dažus no šiem svarīgajiem padomiem vēlos izcelt.

» Lasīt vairāk

Mācītāja E.Bikšes uzruna "Ilgotās pārmaiņas"

„Es likšu rasties ceļam tuksnesī un upēm vientuļās kailatnēs.” ( Jes. 43. 19a )

Mēs ilgojamies pēc pārmaiņām, kas atnestu mieru, prieku, apziņu, ka esam patiesi laimīgi. Jautājam: vai mūsu ilgas piepildīsies?

» Lasīt vairāk

Mācītāja E.Bikšes uzruna "Vai nodokļi jāmaksā?"

“Farizeji aizgāja un apspriedās, kā varētu Jēzu pieķert kādā vārdā. Un tie sūtīja savus mācekļus pie Viņa ar ķēniņa Hēroda ļaudīm, un tie sacīja: “Mācītāj, mēs zinām, ka Tu esi patiesīgs, māci Dieva ceļus patiesībā, jo Tu neuzlūko cilvēka vaigu. Tāpēc saki mums: kā Tev šķiet, vai ir atļauts ķeizaram dot nodevas vai ne?” Un Jēzus, nomanīdams viņu ļaunprātību, sacīja: “Kam jūs Mani kārdināt, jūs liekuļi? Parādiet Man nodevu naudu.” Un tie atnesa Viņam vienu denāriju. Un Viņš sacīja tiem: “Kā attēls šis un uzraksts?” Tie sacīja: “Ķeizara.” Tad Viņš tiem teica: “Tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder.” Un, to dzirdēdami, tie brīnījās, atstāja Viņu un aizgāja.” (Mt 22:15–22)

Mums tiek uzdoti jautājumi, un tiek sagaidītas atbildes. Mēs uzdodam jautājumus un sagaidām atbildes. Jautājumus var uzdot ļoti dažādi – labvēlīgi, ar to domāju godīgu, patiesu, pat sirsnīgu attieksmi. Tu jūti to, ka jautātājs ir patiesi ieinteresēts. Ir jautājumi, kas ir ļoti lietišķi. Es teiktu, šie jautājumi izteikti bez īpašas attieksmes, savā ziņā neitrāli. Bet ir arī tādi jautājumi, aiz kuriem slēpjas negodīga, provocējoša, pat naidīga attieksme.

» Lasīt vairāk

Mācītāja E.Bikšes uzruna "Jēzus kristības"
„Tanī laikā Jēzus atnāca pie Jāņa Jordānas krastā, lai tiktu viņa kristīts.
Bet Jānis tam pretojās un sacīja: „Man vajadzētu tikt Tevis kristītam, un Tu nāc pie manis.” Bet Jēzus tam atbildēja un sacīja: „Tam tā jānotiek! Jo tā mums vajag piepildīt visu taisnību.” Tad viņš to atļāva. Un, kad Jēzus bija kristīts, Viņš tūdaļ izkāpa no ūdens. Un redzi, debesis tika atvērtas, un viņš redzēja Dieva Garu kā balodi nolaižamies un uz Viņu nākam. Un redzi, balss no debesīm sacīja: „Šis ir Mans mīļais Dēls, uz ko Man labs prāts.” ( Mt. 3:13-17 )

Jēzus baznīcā var skatīt mākslinieka Fr. V. Špora gleznu „Jēzus kristīšana”. Gleznotājs ir centies atainot Kristu Viņa kristību brīdī. Tomēr tas ir tikai viena mākslinieka fantāzijas lidojums, interpretācija tam, kā tas reiz varēja notikt.

» Lasīt vairāk

Mācītāja E.Bikšes uzruna "Vai nodokļi jāmaksā?"


“Farizeji aizgāja un apspriedās, kā varētu Jēzu pieķert kādā vārdā. Un tie sūtīja savus mācekļus pie Viņa ar ķēniņa Hēroda ļaudīm, un tie sacīja: “Mācītāj, mēs zinām, ka Tu esi patiesīgs, māci Dieva ceļus patiesībā, jo Tu neuzlūko cilvēka vaigu. Tāpēc saki mums: kā Tev šķiet, vai ir atļauts ķeizaram dot nodevas vai ne?” Un Jēzus, nomanīdams viņu ļaunprātību, sacīja: “Kam jūs Mani kārdināt, jūs liekuļi? Parādiet Man nodevu naudu.” Un tie atnesa Viņam vienu denāriju. Un Viņš sacīja tiem: “Kā attēls šis un uzraksts?” Tie sacīja: “Ķeizara.” Tad Viņš tiem teica: “Tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder.” Un, to dzirdēdami, tie brīnījās, atstāja Viņu un aizgāja.” (Mt 22:15–22)

» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv