Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
".. pēc tava vārda"


"Mana dvēsele slavē To Kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju, jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu.." (Lk 1,46–48)

Ir vārdi, kas vienu mirkli skan, un tad to vairs nav. Viegli un tukši vārdi, kas ātri gaist.

Ir vārdi, kas liesmo un silda. Vārdi, kas atstāj neizdzēšamu iespaidu. Vārdi, kas ielūdz meklēt noturīgas, paliekošas vērtības.

Atmiņā nāk divu Jēzus mācekļu sacītais: "Vai mūsu sirds mūsos nedega, kad Viņš ar mums runāja ceļā?" Viņi bija dzirdējuši vārdus, kas nes sevī patiesību, svētumu, bet arī mīlestību. Ceļā esot, ar viņiem bija sarunājies Jēzus. Viņš sacīja vārdus ar mērķi – uzrunāt sirdis. Ne tikai prātu, bet sirdis. Un mērķis bija sasniegts – sirdis dega.
» Lasīt vairāk

Kā tas var notikt?


Pēc pavisam savādās, cilvēciski spriežot, eņģeļa vēsts par Jēzus iemiesošanos  Marijā viņa tomēr saka: ".. es esmu Tā Kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda." (Lk 1,38) Marijā – paļāvība, uzticība, paklausība Dievam. Paklausība, kas Marijai var maksāt kaunu, izstumšanu no sabiedrības, pat nomētāšanu akmeņiem, pēc jūdu likumiem. Bet Marija bija saklausījusi pašu galveno: ".. tu dzemdēsi Dēlu un sauksi Viņa vārdu: Jēzus." (Dievs ir atbrīvošana un pestīšana) (Lk 1,31) Atbrīvošana no ierastā, no pasaules un pat bauslības noteikumiem, jo "Viņš ir likts par zīmi, kam runā pretī" (Lk 2,34), no ilgi veidotas cilvēku uzskatu sistēmas. Pestīšana no pagātnes cietuma un verdzības, "jo Viņš gādājis par savu kalpu Israēlu" (Lk 1,54) un "svabadībai mūs ir atsvabinājis". (Gal 5,1) Dieva pieskāriens negaidītajā, nesaprotamajā, neērtajā, apkaunojošajā – Marijas zemums un: "Tas būs liels, un Viņu sauks par Visaugstākā Dēlu." (Lk 1,32)

» Lasīt vairāk

Ar pateicību Dievam par savu valsti


Šogad Latvijas dzimšanas dienas atzīmēšana Jēzus draudzē aizsākās jau nedēļu iepriekš – Lāčplēša dienā, kad katrs dievkalpojuma apmeklētājs varēja paņemt līdzi lapiņu, uz kuras bija uzrakstīts kādas Latvijas luterāņu draudzes (kopā ap 300 draudžu) un tās mācītāja vārds, lai nedēļu par to īpaši domātu un lūgtu. 18. novembrī baznīcā mūs sagaidīja īpaša Latvijas karte, kurā katrs varēja atzīmēt draudzi, par kuru lūdza. Kopskats bija iespaidīgs!

Valsts 89. proklamēšanas gadadienas dievkalpojums mūsu draudzē bija ļoti īpašs un svinīgs – ar pūtēju ansambļa piedalīšanos, kora skaisto dziesmu piepildīts, dievnamā bija jūtams liels gaišums, prieks un pateicība baznīcēnu sirdīs mīļajam Debesu Tēvam par savu valsti, brīvību, mieru...

» Lasīt vairāk

Lai Kunga godība var piepildīt zemi


Tāds ir Dieva nodoms – piepildīt zemi ar savu Gaismu, ar savu Mieru, savu Mīlestību. Gaidot Ziemassvētkus, kad pats Dievs kā Jēzus bērniņš nāk pie mums, cilvēkiem, sarunā tiekamies ar ESTERI un MARKU ROŽKALNIEM.

» Lasīt vairāk

Dieva visvarenība


Pirmā māmiņu grupa pārrunāja tēmu no grāmatas "Vēstules no skeptiķa": vai Dievs ir visvarens vai arī mēs varam kaut ko ietekmēt? Kāda nozīme ir lūgšanai, ja viss notiek pēc Dieva prāta? Mūsu viesis bija mācītājs Aldis Pavlovičs no Neretas.

» Lasīt vairāk

No sirds pilnības


Kad Marija bija sastapusi eņģeli Gabriēlu un uzklausījusi Dieva vēsti, kā arī, viesojoties pie Elizabetes un dzirdot viņas teikto, ko iedvesmoja Svētais Gars, viņa sāka slavēt To Kungu. Marijas sirds bija pilna un mute vairs nespēja klusēt. Kā ir ar mums – vai šādos brīžos arī mēs pienesam Dievam savas slavas dziesmas un godinām Viņu?

Kādā jauniešu vakarā, kura tēma bija Dieva godināšana, sanākušie anketās atbildēja uz  jautājumu: "Kad tu sirdī esi sajutis (-usi) vēlmi godināt Dievu? Kā izpaužas šī godināšana?"

» Lasīt vairāk

Diakonijas aicinājums


1. Draudzes diakonija aicina jūs piedalīties akcijā "Iepriecini Ziemassvētkos savu tuvāko"

Akcijas mērķis – sagatavot dāvanas mūsu draudzes vecākās paaudzes brāļiem un māsām un arī apsveikt Ziemassvētkos.

» Lasīt vairāk

Mazās intervijas: Vai un par ko tu slavē un pagodini Dievu?

» Lasīt vairāk

Bibliotēka piedāvā


Tumšos ziemas vakarus var jauki pavadīt, lasot grāmatu. Draudzes bibliotēkā pieejami kristīga satura izdevumi – priekšā lasāmās grāmatas mazuļiem, uzziņas izdevumi pieaugušajiem, kas palīdzēs rast atbildes uz daudziem jautājumiem, grāmatas un žurnāli atpūtai.

» Lasīt vairāk

Decembra jubilāri!

» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv