Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Radīt, lai pagodinātu


Dievs mums ir dāvinājis spēju ieraudzīt skaisto un par to priecāties.

Braucot pa Latvijas ceļiem kopā ar manu sievu Ruti un bērniem, bieži esam izteikuši  viens otram sajūsmu par to, cik mūsu zeme ir skaista. Dažreiz esmu domājis, ja es būtu gleznotājs, šīs skaistās ainavas katrā ziņā censtos pārcelt uz audekla. Gleznotāja talanta man nav, bet ir jauki, ka ir cilvēki, kuriem Dievs šo talantu ir devis, un turklāt viņi to rūpīgi ir izkopuši, mācoties mākslas skolās. Mēs esam pateicīgi Dievam, ka ir šādi ļaudis, kuri ne tikai redz skaisto, bet arī spēj šo skaisto izcelt, parādīt mākslas darbos tik uzrunājoši, spilgti, ka tas dziļi skar un uzrunā daudzus. Šos cilvēkus saucam par māksliniekiem. Zinām, ka šajā vārdā ″mākslinieks" ir ietilpināmi daudzi citi vārdi – gleznotājs, tēlnieks, mūziķis, rakstnieks, dzejnieks un vēl citi.

» Lasīt vairāk

Radīt un saņemt


Jau Vecajā Derībā redzam, ka Israēla tautas dievkalpojumos māksliniekam bija svarīga vieta Saiešanas telts un Tempļa veidošanā. Tas Kungs aicināja māksliniekus un "pildīja ar Dieva Garu″. (2Moz 35, 31) Tā tas ir arī šodien.

» Lasīt vairāk

Jēzus draudzes padomes stratēģiskā plānošana


Kādi ir mūsu draudzes pastāvēšanas mērķi un darbības uzdevumi? Cik pilnīgi mūsu draudze ar tās pašreizējām aktivitātēm īsteno draudzei svarīgos uzdevumus? Kādas varētu būt jaunas aktivitātes/nozares, kuras draudzē būtu jāattīsta šīs padomes darbības laikā?

» Lasīt vairāk

Kanceles rotājumu simbolika


Jēzus baznīcas kanceli rotā trīs skaisti kokgriezumi. Dievkalpojumos un draudzes pasākumos noteikti tajos esam raudzījušies, iespējams, arī pārdomājot  kokgriezumu saturisko dziļumu.

» Lasīt vairāk

Liecība: tuvāk Dievam


Es tagad saprotu, ka Dievs mani bērnībā deviņu gadu vecumā izglāba no izsūtīšanas, kad manus vecākus aizveda uz Sibīriju, bet mani neatrada. Un, kā rakstīts grāmatā "Mērķtiecīga dzīve″, turpmākajā dzīvē dažādos dzīves posmos ir dažādas lomas, bet Dieva plāns nemainīsies nekad.

» Lasīt vairāk

Mūžīgais un neredzamais tēlos un krāsās


Neskaitāmi mākslinieki, Gara iedvesmoti, izmantojot dažādus izteiksmes līdzekļus, pievērsušies arī Mūžības tēmai, lai savos darbos atklātu Dieva Vārdu un darītu to cilvēkiem ieraugāmu. Par to mūsu saruna ar draudzes locekli mākslas vēsturnieci AUSTRU AVOTIŅU.

» Lasīt vairāk

Jaunās ģimenes "Taureņos″: jautri, slapji & draudz


Tā varētu raksturot Jauno ģimeņu vasaras pasākumu – izbraucienu uz atpūtas kompleksu "Taureņi″ augusta sākumā.

» Lasīt vairāk

Mazās intervijas: Vai Dievs kādreiz tevi ir uzrunājis caur māksl

» Lasīt vairāk

Ziņojums


Dievs mūs ir apveltījis ar tik daudzām dāvanām – talantiem un spējām – vienam kalpošanā, citam mūzikā, mākslā vai dzejā.

» Lasīt vairāk

Es redzu, bet kāds cits neredz


Šai nelielajā gabaliņā uz mākslu es raudzīšos kā uz vispārēju un vispusēju cilvēka radošās enerģijas, pārdzīvojumu un pūļu ietērpšanu skaņu, attēlu, instalāciju u. c. stāstījumos. Atslēgvārds ir stāstījums.

» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv