Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Kanceles rotājumu simbolika


Jēzus baznīcas kanceli rotā trīs skaisti kokgriezumi. Dievkalpojumos un draudzes pasākumos noteikti tajos esam raudzījušies, iespējams, arī pārdomājot  kokgriezumu saturisko dziļumu.
Kanceles balsta daļā ir likts apkopots atgādinājums par Dieva Vārdā dotām pamatnorādēm, pamatatziņām, pamatsimboliem.

Redzam simboliski attēlotas divas derības plāksnes, uz kurām Dievs rakstīja bauslības vārdus, ko Mozus saņēma Sīnaja kalnā. (5Moz 9,10–12) Plāksnes bija divas, jo uz pirmās rakstīti pirmie trīs baušļi, kuru būtība ir cilvēku attiecības ar Dievu (2Moz 20,1–11), bet uz otrās plāksnes rakstīti baušļi, kas runā par attiecībām ar līdzcilvēkiem. (2Moz 20,12–17) Jēzus to izskaidro: ″Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši." (Mt 22,37–40) Tāpēc mēs, raugoties uz simboliskām derības plāksnēm, esam aicināti pārdomāt un atcerēties bauslību kopā ar Jēzus vārdiem. 

Mūsu kancelē redzamais zizlis ar izdzīto atvasi  – simbols tam, ka Dievs visu spēj atjaunot, atdzīvināt – attēlo Ārona saplaukušo zizli (4Moz 17,17–23), kas savulaik tika glabāts Derības šķirstā kopā ar Derības plāksnēm un mannu. (Ebr 9,4) Ārona zizlis ir savdabīgas zāles pret kurnēšanu (4Moz 17,25), kas atgādina arī mums – ″nezūdieties" (Mt 6,25–34), Dievs visu dara jaunu, arī mēs dzīvosim, ja paliksim Viņā. (Rom 8,11)

Uz kancelē redzamā zižļa ir ″uzvērts" simbolisks Kristus darbs mūsu dēļ. Jēzus Kristus krusts, biķeris un uzvaras vainags – krusta nāve,  augšāmcelšanās (Mt 28,5–7, Atkl 14,14) un Kristus asinis, pār mums izlietās (Mk 14,24) – visi tik būtiski jēdzieni, ka tie ir atkārtoti arī citos kanceles un altāra kokgriezumos.

Kanceles centrā attēlota galvenā Evaņģēlija vēsts, kura ir jāsludina, jāsadzird (1Kor 1,23; 2Kor 4,5–6). Vēsts, par kuru apustulis Pāvils rakstīja: ″Jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu." (1Kor 2,2) Kokgriezumā redzamais krusts un Jēzus ir baltā krāsā, jo tieši caur Kristus krusta nāvi mums ir dota pestīšana, baltās pestīšanas drānas. (Apd 4,10–12; Rom 10,9–10; Kol 1,12–23, Atkl 3,5)  Apkārt krustam redzam tādus kā zelta augiem greznotus goda vārtus – dzīvības, atjaunotnes, augšāmcelšanās simbolu.  Tie norāda uz Lieldienu rītu un vienīgo Ceļu, kas ved mūžīgā dzīvē un godībā. (Jņ 14,6) Vienlaicīgi arī padziļina izpratni par vainagu no zelta, kas pēc Dieva norādes bija jātaisa visapkārt Derības šķirstam (2Moz 25,11, 24–25, 30,3), skatāmo maižu galdam, kvēpināmam altārim. Mēs drīkstam satvert šīs Rakstu vietas kopā ar pravieša Jesajas teiktajiem vārdiem: ″Tanī laikā Tas Kungs Cebaots būs Savas tautas atlikušiem par skaistu vainagu un par krāšņu pieres rotu."(Jes 28,5)

Kanceli vainago krusts. Krusts ir tukšs, jo Kristus ir augšāmcēlies – par to liecina uzvaras lauru vainags uz krusta. No krusta, kurā redzam Lieldienu vēsti, uz visām pusēm plūst dzīvības, mīlestības straumes. Kupli zaļojošās lapas pie ūdens upēm stādītam kokam kā svētības simbols ir minētas psalmos. Dzīvības upe, kas izplūst no Dieva ir simbols kā Ecēhiēla (47,1–12), tā arī Atklāsmes grāmatā (22,1). Visa kanceli vainagojošā daļa ir krāsota zeltā, atgādinot ka tas viss mums ir dots dievišķā klātbūtnē, mīlestībā, patiesībā.  

Helēna Dekante

Kanceles balsta daļā ir likts apkopots atgādinājums par Dieva Vārdā dotām  pamatnorādēm, pamatatziņām, pamatsimboliem.

Redzam simboliski attēlotas divas derības plāksnes, uz kurām Dievs rakstīja bauslības vārdus, ko Mozus saņēma Sīnaja kalnā. (5Moz 9,10–12) Plāksnes bija divas, jo uz pirmās rakstīti pirmie trīs baušļi, kuru būtība ir cilvēku attiecības ar Dievu (2Moz 20,1–11), bet uz otrās plāksnes rakstīti baušļi, kas runā par attiecībām ar līdzcilvēkiem. (2Moz 20,12–17) Jēzus to izskaidro: ″Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši." (Mt 22,37–40) Tāpēc mēs, raugoties uz simboliskām derības plāksnēm, esam aicināti pārdomāt un atcerēties bauslību kopā ar Jēzus vārdiem. 

Mūsu kancelē redzamais zizlis ar izdzīto atvasi  – simbols tam, ka Dievs visu spēj atjaunot, atdzīvināt – attēlo Ārona saplaukušo zizli (4Moz 17,17–23), kas savulaik tika glabāts Derības šķirstā kopā ar Derības plāksnēm un mannu. (Ebr 9,4) Ārona zizlis ir savdabīgas zāles pret kurnēšanu (4Moz 17,25), kas atgādina arī mums – ″nezūdieties" (Mt 6,25–34), Dievs visu dara jaunu, arī mēs dzīvosim, ja paliksim Viņā. (Rom 8,11)

Uz kancelē redzamā zižļa ir ″uzvērts" simbolisks Kristus darbs mūsu dēļ. Jēzus Kristus krusts, biķeris un uzvaras vainags – krusta nāve,  augšāmcelšanās (Mt 28,5–7, Atkl 14,14) un Kristus asinis, pār mums izlietās (Mk 14,24) – visi tik būtiski jēdzieni, ka tie ir atkārtoti arī citos kanceles un altāra kokgriezumos.

Kanceles centrā attēlota galvenā Evaņģēlija vēsts, kura ir jāsludina, jāsadzird (1Kor 1,23; 2Kor 4,5–6). Vēsts, par kuru apustulis Pāvils rakstīja: ″Jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu." (1Kor 2,2) Kokgriezumā redzamais krusts un Jēzus ir baltā krāsā, jo tieši caur Kristus krusta nāvi mums ir dota pestīšana, baltās pestīšanas drānas. (Apd 4,10–12; Rom 10,9–10; Kol 1,12–23, Atkl 3,5)  Apkārt krustam redzam tādus kā zelta augiem greznotus goda vārtus – dzīvības, atjaunotnes, augšāmcelšanās simbolu.  Tie norāda uz Lieldienu rītu un vienīgo Ceļu, kas ved mūžīgā dzīvē un godībā. (Jņ 14,6) Vienlaicīgi arī padziļina izpratni par vainagu no zelta, kas pēc Dieva norādes bija jātaisa visapkārt Derības šķirstam (2Moz 25,11, 24–25, 30,3), skatāmo maižu galdam, kvēpināmam altārim. Mēs drīkstam satvert šīs Rakstu vietas kopā ar pravieša Jesajas teiktajiem vārdiem: ″Tanī laikā Tas Kungs Cebaots būs Savas tautas atlikušiem par skaistu vainagu un par krāšņu pieres rotu."(Jes 28,5)

Kanceli vainago krusts. Krusts ir tukšs, jo Kristus ir augšāmcēlies – par to liecina uzvaras lauru vainags uz krusta. No krusta, kurā redzam Lieldienu vēsti, uz visām pusēm plūst dzīvības, mīlestības straumes. Kupli zaļojošās lapas pie ūdens upēm stādītam kokam kā svētības simbols ir minētas psalmos. Dzīvības upe, kas izplūst no Dieva ir simbols kā Ecēhiēla (47,1–12), tā arī Atklāsmes grāmatā (22,1). Visa kanceli vainagojošā daļa ir krāsota zeltā, atgādinot ka tas viss mums ir dots dievišķā klātbūtnē, mīlestībā, patiesībā.  

Helēna Dekante

Kanceles balsta daļā ir likts apkopots atgādinājums par Dieva Vārdā dotām  pamatnorādēm, pamatatziņām, pamatsimboliem.

Redzam simboliski attēlotas divas derības plāksnes, uz kurām Dievs rakstīja bauslības vārdus, ko Mozus saņēma Sīnaja kalnā. (5Moz 9,10–12) Plāksnes bija divas, jo uz pirmās rakstīti pirmie trīs baušļi, kuru būtība ir cilvēku attiecības ar Dievu (2Moz 20,1–11), bet uz otrās plāksnes rakstīti baušļi, kas runā par attiecībām ar līdzcilvēkiem. (2Moz 20,12–17) Jēzus to izskaidro: ″Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši." (Mt 22,37–40) Tāpēc mēs, raugoties uz simboliskām derības plāksnēm, esam aicināti pārdomāt un atcerēties bauslību kopā ar Jēzus vārdiem. 

Mūsu kancelē redzamais zizlis ar izdzīto atvasi  – simbols tam, ka Dievs visu spēj atjaunot, atdzīvināt – attēlo Ārona saplaukušo zizli (4Moz 17,17–23), kas savulaik tika glabāts Derības šķirstā kopā ar Derības plāksnēm un mannu. (Ebr 9,4) Ārona zizlis ir savdabīgas zāles pret kurnēšanu (4Moz 17,25), kas atgādina arī mums – ″nezūdieties" (Mt 6,25–34), Dievs visu dara jaunu, arī mēs dzīvosim, ja paliksim Viņā. (Rom 8,11)

Uz kancelē redzamā zižļa ir ″uzvērts" simbolisks Kristus darbs mūsu dēļ. Jēzus Kristus krusts, biķeris un uzvaras vainags – krusta nāve,  augšāmcelšanās (Mt 28,5–7, Atkl 14,14) un Kristus asinis, pār mums izlietās (Mk 14,24) – visi tik būtiski jēdzieni, ka tie ir atkārtoti arī citos kanceles un altāra kokgriezumos.

Kanceles centrā attēlota galvenā Evaņģēlija vēsts, kura ir jāsludina, jāsadzird (1Kor 1,23; 2Kor 4,5–6). Vēsts, par kuru apustulis Pāvils rakstīja: ″Jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu." (1Kor 2,2) Kokgriezumā redzamais krusts un Jēzus ir baltā krāsā, jo tieši caur Kristus krusta nāvi mums ir dota pestīšana, baltās pestīšanas drānas. (Apd 4,10–12; Rom 10,9–10; Kol 1,12–23, Atkl 3,5)  Apkārt krustam redzam tādus kā zelta augiem greznotus goda vārtus – dzīvības, atjaunotnes, augšāmcelšanās simbolu.  Tie norāda uz Lieldienu rītu un vienīgo Ceļu, kas ved mūžīgā dzīvē un godībā. (Jņ 14,6) Vienlaicīgi arī padziļina izpratni par vainagu no zelta, kas pēc Dieva norādes bija jātaisa visapkārt Derības šķirstam (2Moz 25,11, 24–25, 30,3), skatāmo maižu galdam, kvēpināmam altārim. Mēs drīkstam satvert šīs Rakstu vietas kopā ar pravieša Jesajas teiktajiem vārdiem: ″Tanī laikā Tas Kungs Cebaots būs Savas tautas atlikušiem par skaistu vainagu un par krāšņu pieres rotu."(Jes 28,5)

Kanceli vainago krusts. Krusts ir tukšs, jo Kristus ir augšāmcēlies – par to liecina uzvaras lauru vainags uz krusta. No krusta, kurā redzam Lieldienu vēsti, uz visām pusēm plūst dzīvības, mīlestības straumes. Kupli zaļojošās lapas pie ūdens upēm stādītam kokam kā svētības simbols ir minētas psalmos. Dzīvības upe, kas izplūst no Dieva ir simbols kā Ecēhiēla (47,1–12), tā arī Atklāsmes grāmatā (22,1). Visa kanceli vainagojošā daļa ir krāsota zeltā, atgādinot ka tas viss mums ir dots dievišķā klātbūtnē, mīlestībā, patiesībā.  

Helēna Dekante

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv