Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Piedzīvot un sludināt


".. pēdējās dienās notiks, saka Dievs, Es izliešu savu Garu pār visu miesu.." (Apd 2,17)

Sirsnīgs sveiciens visiem "Jēzus Draudzes Dzīves" lasītājiem!

Kad Jēzus gatavojās šo pasauli atstāt, saviem apmulsušajiem mācekļiem Viņš sacīja mierinājuma pilnus vārdus: "Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums.." (Jņ 14,18)
Jēzus aizgāja, kā bija sacījis. Tagad Viņš ir pie Dieva Tēva debesīs. Fiziski Jēzu mēs nevaram sastapt. Bet Jēzus ir izpildījis to, ko Viņš saviem mācekļiem apsolīja. Jēzus  mācekļiem teica: "Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi, Patiesības Garu.." (Jņ 14,16)

Jēzus lūgšanu Tēvs ir uzklausījis. Dievs Svētais Gars ir nācis, lai iemājotu Jēzus mācekļos, tas nozīmē, arī mūsos. Tā ir tiešām laba vēsts, ka Dievs Svētais Gars ir nācis, lai mēs ar Viņu atrastos ļoti ciešā tuvībā, draudzībā. Par to, kur Svētais Gars mājo, Jēzus saka: "Svētais Gars pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos." (Jņ 14,17)

Tas ir noticis. Visi, kas kristīti Trīsvienīgā Dieva vārdā, ir saņēmuši Svēto Garu.

Dievs Svētais Gars ir tas, kas ar Bībelē sacītajiem vārdiem mums katru dienu no jauna atgādina, ka mēs neesam atstāti vieni paši šajā draudīgajā un satraucošajā pasaulē, bet ka esam Dieva mīlēti un svētīti.

Aizejot Jēzus sacīja, ka Viņš būs pie mums ik dienas līdz pasaules galam. (Mt 28,20)

Bet kā Jēzus ir pie mums ik dienas? Dievs Svētais Gars dara to, ka spējam Jēzu ticībā reāli sastapt un arī saprast. Par to, ka Viņš tā nāks pie mums, Jēzus jau iepriekš  mācekļiem bija sacījis: "Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis." (Jņ 14,26)

Būsim dzirdējuši, ka Vasarsvētkus, Svētā Gara izliešanās svētkus, mēdz saukt par kristīgās Baznīcas dzimšanas dienu. Savā ziņā jau tā arī var teikt, jo Vasarsvētku dienā kopā bija ievērojams skaits kristiešu un visi viņi saņēma piepildīšanu ar Svēto Garu. Tomēr man šķiet, ka Vasarsvētki bija ne tik daudz kristīgās Baznīcas dzimšanas diena, bet gan daudz vairāk kristīgās Baznīcas apgaismošanas, izpratnes došanas diena. Ticu, ka kristīgās Baznīcas dibināšanas diena bija tad, kad Jēzus sacīja: "Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šīs klints Es gribu celt savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16,18) Baznīca dzima toreiz, kad pirmo reizi atskanēja tik lakoniskie ticības apliecības vārdi: "Tu esi Kristus (Mesija), dzīvā Dieva Dēls." (Mt 16,16) Tos izteica apustulis Pēteris. Bet šajos vārdos saklausām visu Kristus mācekļu ticības apliecinājumu. Vasarsvētku diena vairāk ir diena, kurā tiek dāvāts garīgs redzējums ieraudzīt Kristu un Viņa celto draudzi (ekklesia), iegūstot skaidru kristīgās ticības izpratni un līdz ar to arī neaprakstāmi lielu prieku, kā arī spēku un spēju Evaņģēliju sludināt pasaulē.

Kad Bībelē lasām par Svēto Garu, ļoti bieži ir sacīts: Viņš mācīs... Viņš dos liecību... liks izprast... Viņš vadīs... Tieši šīs Svēto Rakstu vietas man palīdz saprast, ka Baznīcu (ekklesia) dibina Kristus, bet Svētais Gars to apgaismo, svētī un svētdara.

Visu to bagātību, kas dāvināta ar Svētā Gara nākšanu, nav iespējams izteikt ar pāris vārdiem vai atziņām. Bet vienu mēs visi būsim pieredzējuši, ka bez Dieva Svētā Gara svētījošā darba auglīga ticības dzīve nav iedomājama.

M. Luters šo Svētā Gara dārgo kalpošanu ir aprakstījis tik uzskatāmi: "Es ticu, ka es ar savu paša spēku un prātu nevaru uz Jēzu Kristu, savu Kungu, ticēt, nedz pie Viņa tikt, bet Svētais Gars ar Evaņģēliju mani aicinājis, ar savām dāvanām apgaismojis, īstenā ticībā svētījis un uzturējis.."

Mums jābūt ļoti, ļoti pateicīgiem par Svēto Garu, ko Dievs mums savā žēlsirdībā ir dāvinājis!

Sirsnībā – draudzes mācītājs Erberts Bikše

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv