Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Sakārtot un darboties


".. lai ikviens uz mums skatās kā uz Kristus kalpiem un Dieva noslēpumu namturiem. No namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu uzticami." (1Kor 4,1–2)

Dažkārt ļaudis jautā –  nu kad manā dzīvē beidzot ienāks miers un svētība?
Miers un svētība atnāks tad, kad tavā dzīvē ienāks sakārtotība.
Daudzu cilvēku dzīve patiesi līdzinās mājai, kurā visas lietas izmētātas juku jukām.
Vai jauka dzīve tādā vidē? Protams, ne.
Ko darīt? Būtu tā kā laiks vienkārši ķerties klāt un sākt visu šo sajukumu sakārtot.
No visa liekā un nevajadzīgā ir jāatbrīvojas un visas vajadzīgās lietas jānovieto tur, kur tām vajadzētu atrasties. Un dzīves telpa būs ieguvusi savu pievilcību.
Cilvēku garīgajā dzīvē arī nereti tā notiek – viss juku jukām. Nav jābrīnās, ja viņi jautā: kādēļ tik grūti dzīvot? Daudzreiz atbildei vajadzētu būt šādai: ķeries vienkārši klāt pie savas dzīves sakārtošanas. Izrādās, ka bieži vien esam vienkārši slinki. Dažreiz sakām: es nezinu, no kura gala lai sāku. Citreiz sakām: man nav spēka.
Ir jau arī taisnība – savas sirds, savas dzīves sakārtošanā esam tiešām vārguļi.
Jēzum ir pilnīga taisnība, kad Viņš saka: "Bez Manis jūs nenieka nespējat darīt."
Problēma tikai tā, ka mēs šos Jēzus vārdus gribam iztulkot, sakot: es neko nespēju darīt. Kāds nu esmu, tāds esmu. Un sēžam, rokas klēpī salikuši, gaidot brīnumu, kas pārvērtīs mūsu dzīvi visskaistākajā harmonijā.
Bet kā Jēzus saka? Īstenībā Viņš saka: jūs spējat darīt, bet tikai ar Mani.
Tas nozīmē – Jēzus ir manas dzīves Kungs. Viņš veido mani. Viņš jaunrada mani, un tad es kopā ar Jēzu darbojos Viņa vadībā un spēkā. Ja tā, tad slinkošanai vietas vairs nav.
Dievs mums ir devis savu Vārdu – skaidro Bībeles vēsti, kurā varam atrast visu, kas nepieciešams, lai ikviena cilvēka dzīve būtu bagātīgi piepildīta ar svētību. Tā ka cilvēks var sacīt: es priecājos dzīvot šo dzīvi, esmu pateicīgs un apmierināts!
Es teikšu tikai vienu, ja neesi apmierināts, ja sirdī nav miera, meklē atbildes Bībelē.
Lai meklētu, vienmēr ir mazliet jāpiepūlas. Bet tas atmaksājas, jo Dieva Vārds maina mūs pašus un atver mums acis ieraudzīt skaidru rīcības plānu mūsu dzīves visdažādākajām situācijām. Rīkojoties pēc Dieva Vārda, nonākam pie dzīves, kurā ir sakārtotība un svētība.
Redzi, kā Mozus, paužot Dieva pavēli, reiz uzrunāja tautu, atklājot to, kas viņiem jāņem vērā, lai atrastos svētībā: ".. ievēro visus Viņa likumus un Viņa baušļus, ko es esmu pavēlējis, tu, tavi bērni un tavi bērnu bērni, visas savas mūža dienas, lai tu ilgi dzīvotu. Tādēļ klausies, Israēl, un ievēro, ka tu tos pildi, lai tev labi klājas un lai jūs stipri vairojaties, kā Tas Kungs, tavu tēvu Dievs, tev to ir apsolījis, tai zemē, kur piens un medus tek." (5Moz 6,2-3)
Te ir mūsu svētība, mūsu bērnu svētība, draudzes svētība, arī zemes un tautas svētība – dziļi "rakt" Dieva Vārdā. Te nu bez mūsu piepūles un darba prieka neiztikt.
Lai Dievs mūs visus dara brīvus no depresīvas nīkulības, tā vietā dāvinot gaišu darboties prieku! Protams, arī tā ir Dieva dāvana. Bet, kas lūdz, tas saņem.

Sirsnībā – mācītājs Erberts Bikše

 

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv