Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
SVĒTDIENAS SKOLAS HRONIKA

1990 / Nr. 1 / 2. septembra dievkalpojumā mūsu draudzes bērni kopā ar draudzi izlūdzās un saņēma Dieva svētību jaunajam mācību gadam.

1. novembra vakarā kavējāmies pārdomās par Baznīcas himnu „Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils”. Ar savu dziedājumu šajā vakarā piedalījās arī Svētdienas skolas bērni.

30. novembrī uz neparastu stundu pulcējās Svētdienas skolas vecākā grupa. Nodarbības notika pie pašu klāta tējas galda. Uz pasākumu bērni bija aicinājuši arī draugus, kas Svētdienas skolu neapmeklē, un vecākus. Pārrunā līdzīgu par pazudušo dēlu, mācījās dziesmu par šo tematu, drosmīgākie piedalījās viktorīnā. Lūk, ko bērni paša saka par šo stundu: „Parasti Baznīcas skolas nodarbībā mēs esam kautrīgi, nevēlamies izteikt savas domas. Šajā vakarā bijām atklātāki, daudzi gribēja runāt, bijām vienotāki” (Kristīne). „Savas domas izteikt centās katrs. Šādus vakarus varētu rīkot biežāk” (Inita). „Bībeles līdzība par pazudušo dēlu lika daudz ko pārdomāt. Vakars bija ļoti jauks un interesants” (Līga).


1990 / Nr. 3 / 6. janvārī Svētdienas skolas vecākā grupa Raimonda Alpes vadībā devās uz Balviem. Ansambļa dalībnieki lasīja dzeju un dziedāja Balvu ev. – lut. draudzes bērnu dievkalpojumā. Klātesošos uzrunāja Svētdienas skolas skolotāja Rute Bikše. Pēc dievkalpojuma savu programmu sniedza Balvu Svētdienas skolas bērni, visi vēlreiz kavējās pārdomās par Ziemassvētku stāstu, ko ilustrēja ar viesu līdzatvesto flanelogrāfu. Vakars noslēdzās ar kopīgām dziesmām un rotaļām. Liene Ozoliņa no Balviem raksta: „Man patika šis vakars, it sevišķi dziesmas, kuras dziedāja Jēzus draudzes Svētdienas skolas bērni”, bet Ilze: „... ļoti skaistas bija jūsu krāsainās bildes. Es vērtēju jūsu programmu uz pieci.”


1991 / Nr. 4 / 7. aprīlī pēcpusdienā notika Lieldienu atsvētes bērnu dievkalpojums „Kristus ir dzīvs”. Klātesošos uzrunāja mācītājs un skolotāja Rute Bikše. Dziedāja Svētdienas skolas visu triju grupu bērni. Noslēgumā vecākās grupas ansamblis izpildīja T. Kirklenda dziedājumu „Pirmā tā Kunga diena”.

30. aprīlī Svētdienas skolā viesojās grupa kristiešu no Somijas. Pēc kopīgi dziedātām dziesmām viesi bija klāt arī Bībeles studiju nodarbībās.

12. maijā Svētdienas skolas bērni ar sirsnīgām dziesmām un ziedu veltēm sveica klātesošos Mātes dienas dievkalpojumā. Skolotāju vārdā vecākus uzrunāja Iveta Godiņa.


1991 / Nr. 5 / 1. septembrī notika jaunajam mācību gadam, kā arī Svētdienas skolas mācību sākumam veltīts bērnu dievkalpojums. Draudzes bibliotēkā iekārtota garīgās bērnu literatūras izstāde.
Ar draudzes bērniem šogad strādās
1. grupā (2 – 5 g.) Edīte Daņiļēviča un Taiga Alpe;
2. grupā (5 – 7 g.) Ruta Dzalbe un Kristīne Ozola;
3. grupā (7 – 12 g.) Iveta Godiņa, Inese Bambāne un Iveta Ilsuma;
4. grupā (12 – 16 g.) Rute Bikše, Indra Ozola un Raimonds Alpe.


1991 / Nr. 6 / 5. oktobrī Svētdienas skolas bērni izrotāja telpas.
Novembrī uzņēmām viesu grupu no vairākām Somijas draudzēm. Sadraudzības vakarā dziedāja draudzes jaunieši un grupiņa Svētdienas skolas bērnu K. Ozolas vadībā.

15. decembrī Svētdienas skolas vecākās grupas ansamblis viesojās Saldus draudzē: dziedāja dievkalpojumā, svētbrīdī bērniem, kā arī sadraudzības pēcpusdienā pie Saldus Svētdienas skolas bērniem. Kopīgās pārrunās, dziesmās iegūti jauni draugi, jaunas atziņas.

23. decembrī Svētdienas skolas vidējās grupas bērni ar Ziemassvētku koncertu un veltēm viesojās Baldones bērnu namā.


1992 / Nr. 7 / 11. februārī Svētdienas skolas nodarbību laikā uz savstarpēju domu apmaiņu un kopējām pārrunām pulcējās arī bērnu vecāki.

15. martā notika draudzes garīgās atjaunotnes vakars. Tajā kalpoja draudzes koris, jauniešu ansamblis, muzikālus priekšnesumus sniedza Svētdienas skolas dažādu grupu bērni. Iveta Godiņa dalījās pārdomās par Izraēlas valsts un jūdu tautas likteņiem šodien Bībeles pravietojumu gaisām.


1992 / Nr. 8 / 10. maijā pēc Ģimenes dienas dievkalpojuma vecākus ar dziesmām un ziediem mīļi sveica Svētdienas skolas bērni. Noslēgumā visi vienojāmies kopīgā pateicības lūgšanā.

19. maijā notika šī gada pēdējā nodarbība Svētdienas kolā. Bērni atvadījās līdz rudenim. Kopīgā lūgšanā pateicāmies Dievam par lielo žēlastību, uzrunājot tik daudzus bērnus – Svētdienas skolas nodarbības 6 grupās regulāri apmeklējuši vairāk nekā 170 dalībnieki, 2, 5 līdz 17 gadu vecumā.

5. un 6. jūnijā Svētdienas skolas vecākās grupas bērni R. Alpes un R. Bikšes vadībā devās izbraucienā ar velosipēdiem uz Baldoni.


1992 / Nr. 9 / 1. septembrī bērnu dievkalpojuma centrā bija Jēzus vārdi: „Laidiet bērniņus pie manis! Neliedziet tiem, jo tādiem pieder Debesu valstība.” (Mk. 10:14). Mēs drīkstējām lūgt Dieva svētību jaunajam mācību gadam un arī Svētdienas skolas gadam.

8. septembrī darbu uzsāka Svētdienas skola. Ar jaunākās grupas bērniem (līdz 5 gadiem) strādās skolotājas Taiga Alpe, Inita Nagla un Iveta Ilsuma, 5-9 gadus vecie pulcēsies pie Rutas Dzalbes, 10-12 gadīgie – pie Ivetas Godiņas un Ineses Bambānes, bet nodarbības vecākajai grupai vadīts Rute Bikše un Raimonds Alpe. Tāpat kā pagājušā gada pavasarī bērnu nodarbību laikā uz kristīga satura pārrunām aicināti pulcēties arī vecāki.


1992 / Nr. 10 / 3. novembrī svētdienas skolas nodarbību muzikālo daļu vadīja Ģertrūde Luckau kundze.

27. decembra vakarā mēs piedzīvojām gaišu un skanošu brīnumu – kopā ar eņģeļu kori un ganiem, ar Jāzepu un Mariju, austrumu gudrajiem un Herodu mēs drīkstējām būt Svētās Nakts notikuma līdzdalībnieki. Ziemassvētku uzdevumu Ivetas Godiņas un Vitas Kalnciemas vadībā ar lielu mīlestību un rūpību bija sagatavojuši Svētdienas skolas bērni. Un ikvienam tika uzdots jautājums – vai šis Bērns valda arī pār tavu sirdi?
Par tradīciju jau kļūst mūsu draudzes Svētdienas skolas bērnu viesošanās Baldones bērnu namā, mācoties dalīt savu prieku un mīlestību ar šiem dzīves pabērniem. Šogad Baldonē bija draudzes bērnu koris ar savu vadītāju Vitu Kalnciemu un mācītājs Erberts Bikše. Katram Svētdienas skolas bērnam bija dots uzdevums Adventes laikā sagatavot kādu dāvanu šiem vientuļajiem bērniem.


1993 / Nr. 11 / 2. janvārī, atskatoties uz aizvadīto 1992. gadu, dažādo draudzes pasākumu vadītāji stāstīja par paveikto, par svētību, kas viņus pavadījusi. Svētdienas skolu šajā gadā apmeklē vairāk nekā 200 bērni (6 grupās). Par šo darbu stāstīja Rute Bikše un Inese Bambāne, dzirdējām arī bērnu liecības – „Ko man devis Dievs?”. Dzirdējām arī par to, kā norit Bībeles stundas, nodarbības ar Svētdienas skolas bērnu vecākiem.

2. februārī Svētdienas skolas vecāku nodarbībā par misijas darbu ieslodzījuma vietās stāstīja mācītājs Valdis Baltruks.

28. martā bērniem invalīdiem tika dota iespēja piedalīties mūsu Svētdienas skolas rīkotajā pēcpusdienā. To organizēja Māra Nolberga, vadīja Iveta Godiņa. Dziedāja Svētdienas skolas bērnu koris Vitas Kalnciemas vadībā.


1993 / Nr. 12 / 9. maijā Ģimenes un mātes dienas dievkalpojumā mūzikā un dziesmās Dievu slavēja vijoļu duets un draudzes bērnu koris. Pēc dievkalpojuma bērni godināja vecākus un draudze, rokās sadevusies, vienojās kopīgā pateicības lūgšanā.

12. un 13. maijā mūsu draudzes bērnu koris, kuru vada Vita Kalnciema, devās savā pirmajā izbraukumā. Pēc koncerta Juglas neredzīgo biedrībā mazie dziedātāji turpināja ceļu uz Lubānu, kur piedalījās Svētdienas skolas noslēguma dievkalpojumā. Vakarā pie ugunskura skanēja kopīgi ar lubāniešiem dziedātās dziesmas, risinājās draudzīgas sarunas.

25. maijā notika pēdējā šī mācību gada nodarbība Svētdienas skolā. Mācītājs un draudzes priekšnieks draudzes vārdā pateicās visiem skolotājiem. Katrs Svētdienas skolas apmeklētājs saņēma apliecību par mācību gada beigšanu, jaunākās grupas bērni kā velti arī krāšņo „Bērnu Bībeli”. Ar vēlējumu „Neļausim savām Bībelēm grāmatplauktā noputēt!” atvadāmies līdz rudenim.

8. jūnijā kopā bija pulcējušies Svētdienas skolas bērni un skolotāji, lai pateicīgām sirdīm saņemtu brīnišķīgu dāvanu no Ēlandes misijas darbiniekiem – par zviedru jauniešu un bērnu savāktajiem līdzekļiem izdota jauka krāsaina dziesmu grāmata, kuras sastādīšanā piedalījusies arī mūsu draudze. Notika svinīga šīs grāmatas prezentācija – dāvinātie eksemplāri paliks Svētdienas skolas rīcībā. Kopīgi ar dāvinātājiem mūsu bērni un jaunieši ilgi dziedāja gan labi pazīstamas, gan pavisam jaunas dziesmas no jaunās grāmatas.

13. jūnijā pie mums viesojās Vecās Ģertrūdes baznīcas draudzes vīru koris Guntara Prāņa vadībā. Pēc dievkalpojuma draudzes bērni uzņēma Neretas draudzes Svētdienas skolas bērnus.


1993 / Nr. 13 / 7. septembrī mācītāja Ilmāra Barona vadībā notika bērnu dievkalpojums, kas ievadīja jauno mācību gadu draudzes Svētdienas skolā. Arī šogad bērni mācīsies 6 dažādās vecuma grupās.


1993 / Nr. 14 / 12. novembrī Svētdienas skolotāji pulcējās uz pārrunām par gatavošanos Ziemassvētkiem. Tika pārspriesta ģimeņu dievkalpojuma kārtība un Ziemassvētku nodarbību organizēšana grupiņās. Mēs visi esam no sirds pateicīgi māsu draudzei Indianopolē, kā arī Luterāņu Miera draudzei Amerikā par palīdzību svētku dāvanu sarūpēšanā.


1994 / Nr. 15 / Gatavojoties Lieldienām, daudzi mūsu draudzes locekļi un Svētdienas skolas bērni palīdzēja dievnama uzkopšanā. Mīļi pateicamies visām atsaucīgajām sirdīm un čaklajām rokām – gan lielām, gan mazām.


1994 / Nr. 16 / 17. aprīlī grupa Baznīcas skolas bērnu piedalījās Slokas Svētdienas skolas piektās dzimšanas dienas svinībās.

24. maijā Baznīcas skolas nodarbībā apliecības par mācību gada beigšanu saņēma gandrīz 250 bērni. Draudzes priekšnieks un vecākās grupas bērni pateicās visiem 16 skolotājiem, kas katrs arī izteica kādu novēlējumu, gadu beidzot.

30. maijā Baznīcas skolas skolotāji pulcējās, lai atskatītos uz šajā gadā paveikto. Par darba vadītājiem nākamajam mācību gadam ievēlēja Ruti Bikši un Līgu Ozolu. Skolotāji tika informēti arī par iespēju neklātienē studēt Teoloģijas fakultātē, lai varētu pasniegt reliģijas mācību skolās.


1994 / Nr. 17 / 29. augustā uz pārrunām un kopēju lūgšanu pulcējās draudzes Svētdienas skolas skolotāji.

6. septembrī notika bērnu dievkalpojums, kurā mēs drīkstējām lūgt Dieva svētību mūsu bērniem visā mācību gadā.

10. septembrī Svētdienas skolas skolotāju semināru vadīja ASV misijas „Cīņa par Jēzu” darbinieki. Šādi semināri notiks divas reizes mēnesī.

30. septembrī dievnama uzpošanā Pļaujas svētkiem piedalījās gan draudzes vecākās paaudzes pārstāvji, gan jaunieši un Svētdienas skolas vecākā grupa. Paldies par katrām mīļajām, čaklajām rokām, kas ziedoja pateicības altārim.


1995 / Nr. 19 / 15. janvārī sadraudzības pēcpusdienā pulcējās Svētdienas skolas skolotāji, izlūdzoties Dieva svētību savam darbam arī Jaunajā gadā, daloties ticības atziņā, liecībās, kopīgās dziesmās slavējot to Kungu. Kaut šādas tikšanās mums tiktu dāvinātas biežāk!


1995 / Nr. 20 / 6. janvārī Svētdienas skolas vecākā grupa Raimonda Alpes un Rutes Bikšes vadībā devās uz Balviem, kur ar dziesmām un liecībām piedalījās bērnu dievkalpojumā.

26. februāra pēcpusdienā pulcējāmies uz pateicības svētbrīdi un Svētdienas skolas 10 gadu jubilejas svinībām.

2. aprīlī Svētdienas skolas skolotāju sadraudzības pēcpusdienas vadmotīvs bija Grēku piedošana un tās nozīme.

18. aprīlī notika bērniem veltīts dievkalpojums. Otrā stāva vestibilā bija iespējams aplūkot Svētdienas skolas bērnu gatavoto Lieldienu apsveikumu izstādi. Konkursā par labāko tika atzīts septiņgadīgā Jāzepa zīmējums, ko izmantoja draudzes apsveikuma atklātnei, bet uz mūsu izdevuma vāka bija Lauras Deisones darbs. Konkursam bija iesniegti vairāk nekā 50 apsveikumu, taču sāpīgi bija atzīt, ka Lieldinu kā lielāko kristiešu svētku tematika bija atspoguļota pavisam nedaudzos no tiem. Vai tā nav mūsu, pieaugušo, vaina?

19. aprīlī Svētdienas skolas bērnu grupa pēc tradīcijas apciemoja Baldones bērnu namu.

14. maijā īpašu Dieva svētību drīkstējām izjust Ģimenes un Mātes dienai veltītajā dievkalpojumā, kad skanīgām, dzidrām balsīm dziesmās Dievu slavēja Vitas Kalnciemas vadītais bērnu korītis, kad dievkalpojuma noslēgumā cits citu sveicām ar vārdiem „Tas Kungs lai tevi svētī!”, kad bērni sirsnīgi sveica baznīcēnus ar pavasara ziediem.

23. maijā Svētdienas skolas gada noslēguma nodarbībās piedalījās arī vecāki, noslēgumā kopīgā lūgšanā pateicoties Dievam par šo svētībām bagāto mācību gadu.

30. maijā šajā mācību gadā pēdējo reizi bija sapulcējušies Svētdienas skolas skolotāji, lai atskatītos uz Dieva žēlastībā kopīgi paveikto. Par vadītājiem nākamajam mācību gadam ievēlēja Jāni un Inesi Bambānus un Kristīni Kaprāli.


1995 / Nr. 21 / 29. augustā sapulcējās draudzes Svētdienas skolas skolotāji, lai pārrunātu darba organizēšanu jaunajā mācību gadā. „Kungs, mēs lūdzam Tavu svētību!” – šī doma izskanēja ne tikai kopīgi dziedātajās dziesmās, bet arī visā vakara gaitā. Par Svētdienas skolas darbu šajā gadā atbild Jānis un Inese Bambāni.

3. septembrī, ievadot jauno mācību gadu un darbu draudzes Svētdienas skolā, notika bērnu dievkalpojums. Sākās arī Svētdienas skola vecākiem. Pirmās nodarbības temats – „Kur palikuši Dieva bērni?”


1995 / Nr. 22 / 31. oktobrī Reformācijas svētku dievkalpojums bija īpaši adresēts Svētdienas skolas bērniem.

10. novembrī kopā pulcējās Svētdienas skolas skolotāji, lai dalītos atziņās un pieredzē, kā pienest bērniem Dieva Vārdu. Pārrunāja arī ar Ziemassvētku pasākumu organizēšanu saistītus jautājumus.


1996 / Nr. 23 / 22. janvārī Kristīgā Radio programmā Svētdienas skolas nodarbības sāka Svētdienas skolas skolotāja I. Godiņa ar savas grupas skolniekiem.

26. janvārī kopā pulcējās draudzes Svētdienas skolas skolotāji: praktiskajās nodarbībās ar Bībeles tekstu analizējām līdzību par vīna kalna dārznieku (Mk. 12:1-10). Pārrunājām arī tuvākos uzdevumus, iezīmējās ideja par vasaras nometni.

12. februārī draudzi pameklēja somu jauniešu grupa, kas nākošajā dienā iepazinās arī ar mūsu Svētdienas skolas dzīvi.

5. martā Svētdienas skolas nodarbībās vecāko grupu audzēkņi un vecāki klausījās H. Dekantes stāstījumu par pirmajiem dievnamiem un baznīcu būvniecības pamatprincipiem.

15. martā Svētdienas skolas skolotāji dalījās darba pieredzē un pārrunāja gatavošanos Lieldienu bērnu dievkalpojumam un Ģimenes un mātes dienai.

19. martā Svētdienas skolā klausījāmies H. Dekantes stāstījumu par Latvijas baznīcām, vērojām tās diapozitīvos, kā arī uzzinājām par dažādajām pārbūvēm un izmaiņām mūsu baznīcas celtnē.
Martā Svētdienas skolā notika ikgadējais Lieldienu apsveikumu konkurss. Iesniegto darbu bija mazāk nekā pērn, bet pēc sava satura tie daudz nopietnāk atspoguļoja Lieldienu tematiku. Draudzes apsveikuma atklātne ir iespiesta pēc Kristīnes Bambānes zīmējuma.


1996 / Nr. 24 / 26. aprīlī Svētdienas skolas skolotāji apsprieda iespēju jūlija beigās organizēt bērnu nometni.

21. maijā noslēdzās mācību gads mūsu Svētdienas skolā. Apliecības par tās apmeklēšanu šogad saņēma 195 bērni.

28. maija sanāksmē Svētdienas skolotāji par savu vadītāju nākamajam mācību gadam ievēlēja Edīti Lūsi.

7. jūnijā grupa draudzes Svētdienas skolas skolotāju izbrauca uz Valdemārpili, lai novērtētu iespējas bērnu vasaras nometni rīkot Jaunatnes ar misiju bāzē.


1996 / Nr. 25 / 2. jūlijā Svētdienas skolas skolotāji un aktīvisti pulcējās uz pārrunām par bērnu nometnes un draudzes vasaras nometnes norisi. Katrs saņēma uzdevumu – visu atlikušo laiku līdz nometnei ik dienu lūgt par konkrētu bērnu grupiņu un nometnes organizētājiem.

22. jūlijā pēdējo reizi pirms vasaras nometnes sanāca kopā Svētdienas skolas skolotāji, lai precizētu pienākumu sadali, izbraukšanas kārtību un citus gluži praktiskus jautājumus.

28. jūlija pēcpusdienā Svētdienas skolas bērni izbrauca uz nedēļu ilgo nometni Valdemārpilī.

3. septembrī ar svētbrīdi sākās jaunais mācību gads Svētdienas skolā. Mīļi tiek gaidīti arī vēl jauni skolēni!


1996 / Nr. 26 / 8. novembrī sadraudzības brīdī pulcējās Svētdienas skolas skolotāji, lai pārrunātu gatavošanos Ziemassvētkiem.

1. decembrī 1. Adventes dievkalpojumu ievadīja draudzes Svētdienas skolas bērni ar dziesmu „Nu vārtus veriet, atdariet”, viņiem pievienojās jauniešu koris un visa draudze.


1997 / Nr. 28 / 11. maijā kopīgi svinējām Ģimenes un mātes dienas dievkalpojumu, kurā īpašu prieka noskaņu radīja draudzes visjaunāko mūziķu sniegums un Svētdienas skolas dziedošo bērnu priekšnesums.

No 20. līdz 27. jūlijam notika Svētdienas skolas vasaras nometne Jaunpiebalgā. 25. jūlijā tai pievienojās draudzes vasaras nometnes dalībnieki. Šīsvasaras nometnes tēma – „Brāļu draudzes Vidzemē”.


1997 / Nr. 29 / 29. augustā pēc īsām vasaras brīvdienām kopā atkal pulcējās Svētdienas skolas skolotāji, lai vēlreiz pateiktos Dievam par visām šajā vasarā piedzīvotajām svētībām, īpaši par vasaras nometni Jaunpiebalgā. Pārrunājām ar jauno mācību gadu saistītos jautājumus un kopīgi lūdzām par to.

2. septembrī ar svētbrīdi baznīcā sākās jaunais mācību gads Svētdienas skolā. Arī šogad bērni darbosies 7 vecuma grupās, ar viņiem strādās 10 skolotāji. Dziedāt griboši bērni ir mīļi gaidīti katru otrdienu plkst. 17:30 pie skolotājiem Vitas (līdz 10 g.v.) un Guntara (vecāki par 10 g.). Mūsu skolotājas Dagnija un Una arī šajā gadā vadīs Svētdienas skolu Baldones bērnu namā.


1997 / Nr. 30 / No 20.-27. jūlijam Jaunpiebalgā darbojās mūsu Svētdienas skolas vasaras nometne (150 bērnu un 26 skolotāji), kurai noslēgumā pievienojās arī draudzes nometne. Liels atbalsts bērnu nometnes organizēšanā bija Memingemas sieviešu apvienības un R. Noltenius kundzes ziedotie līdzekļi.


1998 / Nr. 31 / 5. februārī Svētdienas skolas skolotāji pulcējās pārrunām un lūgšanām par vasaras nometni.


1998 / Nr. 32 / 14. aprīlī Svētdienas skolas Lieldienu nodarbībā noslēdzās arī bērnu zīmēto svētku apsveikumu konkurss. Tajā piedalījās 17 autori ar 21 darbu. Draudzes apsveikumam tika izvēlēts Jāzepa (10 g.) zīmējums. Pārējos zīmējumus vērtēja skatītāji, 1. vietu piešķirot Esteres (15 g.), 2. vietu – Leldes (8 g.), 3. vietu – Solveigas (8 g.) zīmētajiem apsveikumiem.

28. aprīlī Svētdienas skolas nodarbībā pie mums viesojās Baldones bērnu nama bērni.

8. maijā uz pārrunām par vasaras nometni Augstkalnē bija pulcējušies Svētdienas skolas skolotāji. Pārsprieda arī Ģimenes dienas dievkalpojuma norisi.

10. maijā Ģimenes un mātes dienas dievkalpojumā piedalījās bērnu, vecāku un Svētdienas skolas skolotāju orķestris. Pēc dievkalpojuma visi varēja kavēties sadraudzībā pie kafijas tases un svētku kliņģera.

19. maijā ar svētbrīdi noslēdzās mācību gads draudzes Svētdienas skolā – apliecības saņēma 210 bērni.

23. maijā Svētdienas skolas skolotāji iepazinās ar šīsvasaras nometnes vietu Augstkalnē.


1999 / Nr. 34 / 1. septembrī svētdienas skolas bērni pulcējās uz svētbrīdi, lai lūgtu Dieva svētību jaunajam mācību gadam. Svētdienas skolā šogad pieteikušies 210 bērni, ar viņiem strādās 21 skolotājs.

12. septembrī svētdienas skolas skolotāju sadraudzības pēcpusdiena notika Ikšķilē – apmeklējām Latvijas senākās baznīcas vietu Daugavas saliņā, iepazināmies ar tās vēsturi un noslēgumā dalījāmies aizvadītās vasaras iespaidos.

4. oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojumā mūs iepriecināja koris un svētdienas skolas bērnu, viņu vecāku un draudzes jauniešu orķestris.


1999 / Nr. 38/39 / No 26. jūlija – 1. augustam Svētdienas skolas un draudzes nometne.


1999 / Nr. 40 / 30. novembrī Svētdienas skolas nodarbības laikā bērni ar lukturīšiem devās procesijā apkārt baznīcai, pie visām kāpnēm bazūņu pavadījumā dziedot Ziemassvētku dziesmas.


2000 / Nr. 41 / 4. janvārī Svētdienas skolas nodarbību laikā draudzes brālis Ģirts Prāmnieks vecāku grupai stāstīja par savām studijām Šveicē.

27. februārī svinējām Svētdienas skolas 15 gadu jubilejas dievkalpojumu.


2002 / Nr. 48 / 26. februārī Svētdienas skolas nodarbībā viesojās 50 bērni no Baldones bērnunama. Uzstājās iluzionists Zigmārs Atvars.


2002 / Nr. 49 / 23. maijā bazūņu koris kopā ar evaņģelizācijas grupu LEAF un Svētdienas skolas vecāko grupu viesojās Nītaurē. Viņi piedalījās pilsētas sakopšanā un vakarā pilsētas centrā notika evaņģelizācijas programma.


2005 / Nr. 18(71) / 15. maijā plkst. 16 mūsu draudzes Svētdienas skola svin 20 gadu jubileju. Sirsnīgi ielūdzam esošos un bijušos Svētdienas skolas skolēnus un visus draudzes locekļus uz svētku pasākumu!


2009 / Nr. 69 / Svētdienasskola aicina!
Viss maksā tik, cik maksā! Par visu dzīvē ir jāmaksā!
Cik pazīstamas, cik pierastas frāzes! Un pirmajā brīdī šķiet – tās ir arī absolūti pareizas. Taču tas tā nebūt nav. Visu būtiskāko un svarīgāko dzīvē mēs saņemam bez maksas kā Dieva dāvanu – gan zemi, pa kuru staigāt; gan gaisu, ko elpot; tuvus cilvēkus līdzās, ko mīlēt; savus bērnus, ko lolot un audzināt. Un visi (sākot ar valdībām šodien un pagātnē un beidzot ar kaimiņiem, radiem un pašu bērniem vai vecākiem) ir kaut ko parādā,  ir īpaši svarīgi, lai bērni iemācītos novērtēt tās brīnišķīgās lietas, kas viņiem pieder neatkarīgi no vecāku naudas maciņa biezuma, no pašu fiziskajiem dotumiem un talantiem. Un tieši to – prasmi saskatīt Dieva dāvanas savā dzīvē, spēt patiesi mīlēt, žēlot un piedot – bērni mācās svētdienasskolā. Arī mūsējā – Rīgas Ev. lut. Jēzus draudzes svētdienasskolā. Šī svētdienasskola, Jēzus draudzes dibināta un lielākā visā Latvijā, savu 25. sezonu sāks septembrī un aicina pievienoties ikvienu bērnu vecumā no 3 līdz 16 gadiem. Pirmā nodarbība notiks otrdien, 1. septembrī, plkst. 18.30 Rīgā, Elijas ielā 18, un turpmāk katru nedēļu otrdienās. Sīkākas uzziņas pa tālr. 67224123.


2010 / Nr. 78 (131) / Svētdien, 11. aprīlī, dievnama apmeklētājus patīkami pārsteidza neaizmirstulīšu ziedi, kas bija Svētdienas skolas skolotāju un skolēnu darināti rotājumi par godu Svētdienas skolas 25 gadu jubilejai. Neaizmirstulītes kalpoja par atgādinājumu allaž atcerēties un paturēt prātā visu labo, ko Svētdienas skolas skolā guvis un mācījies ikvienas tās skolēns.

Nr. 81/82 (134/135) / Ar otrdienu, 7. septembri, atsāksies Svētdienas skolas nodarbības. Aicināti visi bērni, neatkarīgi no vecuma. Jaunums šajā mācību gadā būs vecāku atbalsta grupa, kas tiksies Svētdienas skolas nodarbību laikā. Šajā grupā tiks pārrunāti tādi jautājumi kā konfliktu risināšana, problēmas audzināšanā u.c.


2011 / Nr. 86 (140) / Pirmdien, 20. decembrī, seši Svētdienas skolas bērni kopā ar sešiem pieaugušajiem, tostarp mācītāju Erbertu Bikši un diakonu Dāgu Demandtu, devās apciemot bērnus Baldones bērnu aprūpes centrā, lai dalītos ar viņiem Ziemsvētku gaidīšanas priekā. Svētdienas skolas bērnu korītis sniedza muzikālus priekšnesumus, diakons Dāgs teica uzrunu, un visi kopīgi vienojās lūgšanā, kā arī saņēma svētības vārdus. Arī Baldones bērnu aprūpes centra bērni bija sagatavojuši priekšnesumu „Rūķīši un Mežavecis”. Noslēgumā viņi saņēma Svētdienas skolas bērnu sarūpētas dāvanas – 112 puzzle spēles.


2011 / Nr. 88 (142) / Sestdien, 5. februārī, pateicoties Žagarkalna dāvanai, ko sarūpēja Rolands Kalniņš, Svētdienas skolas vecākās grupiņas jaunieši, kā arī skolotāji un LEAF evaņģelizācijas grupas dalībnieki varēja pavadīt lielisku dienu uz kalna, baudot ziemas priekus. Visu šļūcēju vārdā tiek sacīts sirsnīgs paldies.


2011 / Nr. 93/94 (147/148) / Otrdien, 6. septembrī, plkst. 18:30 sāksies jaunais svētdienasskolas gads.


2012 / Nr. 98 (152) / Svētdien, 8. janvārī, Ikšķilē mūsu draudzes svētdienas skolas skolotāji pulcēsies uz sadraudzību un sarunām Ziemassvētku atskaņās.
KALPOŠANAS IESPĒJA
Ja mīli bērnus, esi pacietīgs(a) un izdomas bagāts(a), ja esi gatavs(a) mācīties un padziļināt savas zināšanas par Bībeli kopā ar bērniem, ja jūti Dieva aicinājumu iesaistīties kalpošanā, aicinām Tevi pievienoties Jēzus draudzes Svētdienas skolas skolotāju pulkam. Ja šī kalpošanas iespēja ir Tevi uzrunājusi, gaidīsim Tevi!


2012 / Nr. 100 (154) / Svētdien, 12. februārī, dievkalpojuma laikā Sarmītei Kokinai, Ditai Prēdelei un Dainai Upītei tika pasniegta Svētdienas skolas skolotāja apliecība, jo viņas ir sekmīgi beigušas LELB svētdienas skolas skolotāju kursus. Sveicam!


2012 / Nr. 101/04 / Sestdien, 14. aprīlī, ir iecerēts Svētdienas skolas skolotāju un LEAF grupas apmācības seminārs „Piedzīvojums ar Bībeli”. Tajā skolotāji apgūs interesantu metodi, kā atraktīvā veidā ar 56 kustībām attēlot Vecās Derības notikumus.


2012 / Nr. 102/05 / Svētdien, 20. maijā, pēc dievkalpojuma Rāmavā notiks Svētdienas skolas izlaidums un mācību gada noslēgums.


2012 / Nr. 105/08,09 / Otrdien, 4. septembrī, plkst. 18:30 sāksies jaunais Svētdienas skolas mācību gads. To pavadīsim, mācoties līdzināties Jēzum, kas arī reiz bija bērns.


2012 / Nr. 108/12 / Svētdien, 2. decembrī pl. 10.00 1. Adventa dievkalpojumā piedalīsies Jēzus draudzes Bērnu korītis (vadītājas Anda Miķelsone un Alise Blūma) un obojiste Aira Paula.


2013 / Nr. 109/01 / Svētdien, 13. janvārī, Svētdienas skolas skolotāju Ziemassvētku pasākums Rāmavas muižā.


2013 / Nr. 113/05 / Svētdien, 26. maijā, pēc dievkalpojuma – Svētdienas skolas izlaidums Rāmavas muižā.


2013 / Nr. 116 / Otrdien, 3. septembrī, plkst. 18:30 – jaunā mācību gada sākums Svētdienas skolā. Svētdienas skolas nodarbības notiks katru otrdienu plkst. 18:30 dažādās vecuma grupās. Paralēli notiks arī Bībeles studijas pieaugušajiem.


2013 / Nr. 119 / Otrdien, 17. decembrī, plkst. 18:30, muzikāls Ziemassvētku piedzīvojums Svētdienas skolā „Ceļš uz Betlēmi”.


2014 / Nr. 121 / Svētdien, 9. februārī, dievkalpojumā Svētdienas skolas kalpošanas nozares prezentācija.


2014 / Nr. 124 / Svētdien, 25. maijā, Svētdienas skolas izlaidums Rāmavas muižā.

2014 / 2. septembrī plkst. 18:30 sākas jaunais Svētdienas skolas mācību gads. Katrā nodarbības reizē skolnieki Edīte, Guna un Mārtiņš piedzīvos ikdienišķas situācijas, kurās tuvāk iepazīs Dievu un uzzinās ko Viņš vēlas pateikt ikvienam no mums.

 
Jezusdraudze.lv