Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Baznīcas atjaunošanas projekts
Baznīcas atjaunošanas projekts

Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumu Nr.35 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos” nolikums” ietvaros LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2016.gada 27. jūlijā ir apstiprinājusi reliģiskās organizācijas “Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskā draudze” projektu “Energoefektivitātes paaugstināšana baznīcas ēkā”, Projekta identifikācijas Nr. EKII-1/17 (LR Vides aizsardzības un reģoionālās attīstības ministrijas 2016.gada 21.jūlija Lēmums Nr. 1/17).Projekta ietvaros plānotie (apstiprinātie) sasniedzamie rādītāji:

 1. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – EUR 564 740,44;
 2. EKII finansējums – nepārsniedzot 78,999997 % no kopējām Projekta attiecināmajām izmaksām, t.i., nepārsniedzot EUR 446 144,90;
 3. R/O “Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskā draudze” līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai 21,000003%, t.i., EUR 118 595,50;
 4. Projekta iesniegumā norādītās neattiecināmās izmaksas EUR 0.00;
 5. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā pēc Projekta īstenošanas beigu termiņa – vismaz 34 035,47 kgCO2 gadā;
 6. Enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību gadā pēc Projekta īstenošanas beigu termiņa nepārsniegs 42,70 kWh/m2 gadā.


Projekta mērķis ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr. 7172, Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskās draudzes ēkas Elijas iela 18, Rīgā, energoefektivitātes uzlabošana, īstenojot šādus pasākumus:

 • ēkas bēniņu pārseguma un kupola siltināšana;
 • iekšējā apgaismojuma nomaiņa uz LED tipa apgaismojumu;
 • logu un durvju renovācija un blīvēšana;
 • esošās apkures sistēmas nomaiņa;
 • jauna pirolīzes biomasas apkures katla uzstādīšana.


Emisijas kvotu izsolīšanas instruments (EKII) ir Latvijas Republikas valsts budžeta programma.

EKII mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanu, piemēram, īstenojot šādus pasākumus:

 • ēku energoefektivitātes uzlabošana gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā;
 • tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus (AER), attīstīšana un ieviešana;
 • integrēti risinājumi SEG emisiju samazināšanai.

EKII finansē no valstij piederošo Eiropas Savienības emisijas kvotu (EUA) un Eiropas Savienības aviācijas emisiju kvotu (EUAA) izsolīšanas, kas notiek atbilstoši Komisijas 2010.gada 12.novembra Regulai (ES) Nr.1031/2010 par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu izsoļu laika grafiku, administrēšanu un citiem aspektiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā.

EKII darbību reglamentē apstiprinātie tiesību akti, t.sk. likums „Par piesārņojumu” (spēkā kopš 01.07.2001.) un MK 2012.gada 25.septembra noteikumi Nr.657 „Latvijai piešķirto emisijas kvotu izsolīšanas kārtība”, kuras noteiktas Latvijai.
 
« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv