jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

Jautājums mācītājam

Kāpēc man būtu jāiet uz privāto grēksūdzi?   Viens no mītiem, kas liek izdarīt kļūdainus secinājumus par luteriskās ticības identitāti, ir mīts, ka mūsu Baznīcā nepastāv privātā grēksūdze jeb bikts. Šādam priekšstatam ir vairāki iemesli, kas, sākot no vēlīnajiem... Lasīt vairāk >

Laulāto kurss

Laulātie pāri, laiks randiņam! Lasīt vairāk >

Iesvētes mācība

Jau pavisam drīz mūsu draudzē sāksies jauns iesvētes mācības kurss. Tās ir 14 nodarbības pirmdienu vakaros, lai kopīgi domātu par svarīgāko cilvēkā, lai trauksmainās šodienas vidū meklētu līdzsvaru un mieru. Iesvētes mācības kurss ir kristīgās ticības pamati, kas palīdz iz... Lasīt vairāk >

 

[Jēzus Kristus saka:] „Viss piepildīts!”
(Jņ 19:30)

Pēdējie vārdi, ko Jēzus sacīja, pirms nomira, bija „Viss piepildīts!”. Kas piepildīts? Piepildīts bija viss, ko Dievs caur praviešiem bija pavēstījis par cilvēku pestīšanu, izglābšanu.

Lai varētu sacīt „Viss piepildīts!”, Kristum bija jānostaigā tāls ceļš. No mūžības pirmlaikiem, no debesu godības uz šīs pasaules laiku un telpu, kļūstot par patiesu cilvēku. Viņam bija jāaicina cilvēki uz grēku nožēlošanu un jāpasludina Dieva valstības atnākšana. Bija jātop vajātam, apsmietam un beidzot piesistam krustā, visu sevi atdodot kā svētu upuri, lai cilvēkiem tiktu dāvināta iespēja atgriezties Dieva klātbūtnē, zaudētajā paradīzē. Lai varētu sacīt vārdus „Viss piepildīts!”, Jēzum bija ne tikai jānostaigā tāls ceļš, bet arī jāizcīna milzīga garīgā cīņa ar niknākajiem ienaidniekiem: grēku, velnu, nāvi un elli. Cik smaga bija šī cīņa, mēs nespēsim īsti aptvert, varam vien nojaust.

Evaņģēlists Lūka ir pierakstījis Jēzus sacītos vārdus kā liecību par cīņas karstumu: „Bet Man jātop kristītam ar vienu kristību, un kā Man ir bail, kamēr tā būs pabeigta.” (Lk 12:50) Pabeigtība, visa piepildījums tika panākts, paliekot uzticīgam savai sūtībai līdz galam, lai arī cik smaga nebūtu cīņa ar šausminošajām pretvarām.

Un te nu man jādomā par sevi, par mums. Vai mēs, savu gājumu pasaulē nostaigājuši, varēsim sacīt „Viss piepildīts!”? Un viss ir viss, nevis tikai kaut kas, kāda daļa. Mums ir skaistas vīzijas, laba apņemšanās, bet, izrādās, maz spēka un varēšanas tās īstenot. Ja esam godīgi, mums visiem jāpievienojas apustuļa Pāvila rakstītajam: „Es zinu, ka manī, tas ir, manā dabīgajā miesā, nemīt nekas labs. Labu gribēt man ir dots, bet labu darīt ne. Jo labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru.” (Rm 7:18–19)

Nekad es nevarēšu ar lepni paceltu galvu sacīt: „Visu Dieva godam un cilvēkiem par labu esmu piepildījis!” Skatoties uz sevi, savu dzīvi, arī savu kristīgā cilvēka liecību pasaulē, mana vienīgā cerība ir Kristus – lielais visa piepildītājs un pabeidzējs līdz galam. Bībelē atrodu aicinājumu un ielūgumu, sacītu man un arī tev, ko rakstījis Vēstules ebrejiem autors: „Raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju.” (Ebr 12:2) Es nelieku cerības uz sevi, savām spējām un varēšanu, bet es ticībā arvien cenšos pieķerties Kristum, visas cerības saistot vienīgi ar Viņu, Viņa spēku un varu.

Vēstulē filipiešiem mani kā iedrošinājums un mierinājums uzrunā apustuļa Pāvila rakstītais: „Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc Sava labā prāta.” (Flp 2:13) Zinu – man jābūt uzticīgam un drosmīgi jāīsteno dzīvē tas viss, uz ko Dievs ar Svēto Rakstu vārdiem mudina. Man jāstrādā un jādarbojas, taču īsto piepildījumu, visa aizvešanu līdz galam gan dzīvē, gan kristīgajā kalpošanā spēj sagādāt vienīgi pats Kristus.

Par kristiešiem, kas tagad ticībā pieder Kristum un iet dzīvē kopā ar Viņu, apustulis Pāvils raksta iedrošinošus vārdus: viņš ir „pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai” (Flp 1:6). Dievs, kurš vienīgais visu spēj novest līdz pilnībai, arī mūs Kristus absolūtā pilnīguma dēļ vedīs un vadīs tā, lai mūsu sūtība pasaulē tiktu pabeigta un piepildīta. Par šo vareno Dieva sniegtās žēlastības atbalstu un spēku mēs nekad nedrīkstam beigt Viņam pateikties, nedrīkstam beigt Dievu slavēt un godināt!

Brīnišķīga būs tā diena, kad Viņš sacīs: „Labi, tu godīgais un uzticīgais kalps [vai kalpone]. .. Ieej sava Kunga priekā.” (Mt 25:21) Ja šāds novērtējums un ielūgums skanēs arī mums, visu būsim piepildījuši arī mēs. Tomēr būsim spējuši to tikai tāpēc, ka Kristus, visa piepildītājs un pabeidzējs, mūs, mūsu dzīvi un mūžību ir ņēmis savās stiprajās, varenajās rokās. Liela un sirsnīga pateicība par to vienīgi Viņam!

Paldies Tev, Kristu, par šiem bezgalīgu mieru un drošību dāvinošajiem vārdiem „Viss piepildīts!”.
Svētību un mieru vēlot,
mācītājs Erberts
 
 
Jezusdraudze.lv