Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

06.12.2015
Jānis Cepurītis
Mateja 11:2-10

Jānis, atrazdamies ieslodzījumā, dzirdēja par Kristus darbiem un, nosūtījis pie viņa savus mācekļus, lika viņam jautāt:"Vai tu esi tas, kam jānāk, vai mums kāds cits ir jāgaida?" Jēzus tiem atbildēja:"Ejiet un sakiet Jānim visu, ko dzirdat un redzat:   akli redz, kropli staigā, spitālīgi top šķīstīti un kurli dzird, mirušie augšāmceļas un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un laimīgs ikviens, kas manis dēļ neapgrēcinās." Kad tie devās prom, Jēzus sāka runāt ļaudīm par Jāni:"Ko jūs izgājāt tuksnesī skatīt? Vai niedri, ko vējš šūpo? 8 Ko tad jūs izgājāt ieraudzīt? Vai cilvēku smalkās drēbēs? Redzi, kas smalkas drēbes valkā, tie ir ķēniņu namos. Tiešām, ko tad jūs izgājāt ieraudzīt? Vai pravieti? Patiesi es jums saku:pat vairāk nekā pravieti. Viņš ir tas, par ko ir rakstīts:redzi, es sūtu savu sūtni pirms tevis, kas tev ceļu sagatavos tavā priekšā. – / Mateja 11:2-10 /

 
Jezusdraudze.lv