Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

09.05.2024
Erberts Bikše
Apd 1:6-11

6 Tad tie,kas bija kopā, Viņam vaicāja:"Kungs,vai Tu šinī laikā atkal uzcelsi Israēlam valstību?" 7 Viņš tiem atbildēja: "Nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus,ko Tēvs nolicis Savā paša varā. 8 Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam." 9 To sacījis, Viņš, tiem redzot, tika pacelts,un padebess Viņu uzņēma prom no viņu acīm.10 Kad tie, Viņam aizejot, cieši skatījās uz debesīm, lūk, pie tiem stāvēja divi vīri baltās drēbēs. 11 Tie sacīja: "Galilieši, ko jūs stāvat, skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs Viņu esat redzējuši debesīs aizejam." / Apd 1:6-11 /

 
Jezusdraudze.lv