Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

24.03.2024
Erberts Bikše
Jņ 12: 12-19

12 Otrā dienā liels ļaužu pulks, kas bija nācis uz svētkiem, dabūjuši zināt, ka Jēzus nāk uz Jeruzālemi, 13 ņēma palmu zarus un izgāja Viņam pretim, kliegdami:"Ozianna, slavēts,kas nāk Dieva Tā Kunga Vārdā, Israēla Ķēniņš!" 14 Bet Jēzus, atradis jaunu ēzeli,uzsēdās tam virsū,kā rakstīts: 15 nebīsties,Ciānas meita, redzi,tavs Ķēniņš nāk, sēdēdams uz ēzeļa kumeļa!- 16 To visu Viņa mācekļi sākumā nesaprata, bet, kad Jēzus bija ticis apskaidrots, tad viņiem ienāca prātā, ka tas par Viņu bija rakstīts un ka tāpēc tie Viņam to bija darījuši. 17 Šādu liecību nodeva ļaudis, kas pie Viņa bija bijuši, kad Viņš Lācaru bija saucis no kapa un uzmodinājis no miroņiem.18 Tāpēc arī tauta Viņam bija gājusi pretim, ka viņa bija dabūjusi zināt, ka Viņš šo zīmi bija darījis. 19 Bet farizeji runāja savā starpā:"Jūs redzat,ka jūs nekā nespējat darīt! Redziet, visa pasaule iet Viņam pakaļ!" / Jņ 12: 12-19 /

 
Jezusdraudze.lv