Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

14.02.2024
Rolands Kalniņš
Jl 2:12-19

12Bet arī vēl tagad, "saka Tas Kungs, "griezieties atpakaļ pie Manis no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām,nožēlām un sērām!"13 Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie Tā Kunga,sava Dieva! Jo Viņš ir žēlīgs, līdzcietīgs un lēnprātīgs, Viņam bezgalīgi laba sirds, un Viņam paliks jūsu žēl jums uzliktā soda dēļ.14 Kas zina, Viņam varbūt atkal tiešām kļūst jūsu žēl un Viņš parādīs jums vispirms Savas žēlastības svētību ar to, ka darīs iespējamu nest jums atkal ēdamos un slakāmos upurus Viņam, Tam Kungam, jūsu Dievam.15 Pūtiet taures Ciānas kalnā, gavējiet godbijībā, izsludiniet grēku nožēlas dienu! 16 Savāciet vienuviet visu tautu, svētījiet draudzi, sapulciniet tautas vecajus, savediet un sanesiet kopā visus bērnus un zīdaiņus! Līgavainis lai iziet no savas mītnes un līgava no savas dzīvojamās telpas!17 Lai priesteri,Tā Kunga kalpi, stāv raudādami starp Tempļa priekštelpu un altāri un lai saka: saudzē un žēlo,ak, Kungs,Savu tautu, neatstāj kaunā Savu mantojumu,lai citas tautas pār to nevaldītu zobodamās! Kādēļ Tu gribi atļaut,lai tautas par to saka cita citai brīnīdamās: kur tad nu ir viņu Dievs?18 Tad Tas Kungs stingrā apņēmībā iestājās par Savu zemi un pasargāja no iznīcības Savu tautu. 19 Tas Kungs atbildēja un sacīja Savai tautai: "Redzi,Es jums došu bagātīgi labību, vīnu un eļļu,lai jums būtu ko pārtikt, un neatstāšu jūs vairs par izsmieklu tautām. / Jl 2:12-19 /

 
Jezusdraudze.lv