Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

17.12.2023
Erberts Bikše
Jņ 1 : 19 - 37

19 Šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzālemes sūtīja pie viņa priesterus un levītus, lai viņam jautātu:Kas tu esi?" 20 Viņš atzinās un neliedzās, bet apliecināja: "Es neesmu Kristus." 21 Tad tie viņam jautāja: "Kas tad? Vai tu esi Ēlija?" Bet viņš saka:"Es tas neesmu." -"Vai tu esi gaidāmais pravietis?" Viņš atbildēja: "Nē."22 Tad tie viņam sacīja: "Kas tu esi? Mums atbilde jādod tiem, kas mūs sūtījuši. Ko tu pats saki par sevi?" 23 Viņš teica: "Es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc: sataisait Tā Kunga ceļu, kā pravietis Jesaja ir sacījis." 24 Tos bija sūtījuši farizeji, 25 un tie viņam jautāja: "Ko tad tu kristī, ja tu neesi ne Kristus,ne Ēlija, ne gaidāmais pravietis?"26 Jānis viņiem atbildēja: "Es kristīju ar ūdeni.Jūsu vidū stāv viens, ko jūs nepazīstat, 27 kas pēc manis nāk, kuram es neesmu cienīgs atraisīt kurpes siksnu."28 Tas notika Betānijā, viņpus Jordānas, kur Jānis kristīja. 29 Otrā dienā Jānis ierauga nākam Jēzu un saka: "Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku. 30 Šis ir, par ko esmu sacījis: pēc manis nāk Vīrs, kas mani pārspējis, tāpēc ka Viņš bija pirmāk nekā es. 31 Es Viņu nepazinu; bet, lai Viņš kļūtu zināms Israēlam, tāpēc es nācu, kristīdams ar ūdeni." 32 Un Jānis liecināja, sacīdams: "Es redzēju Garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam uz Viņa. 33 Es Viņu nepazinu, bet Tas, kas mani sūtījis kristīt ar ūdeni, man sacīja: uz ko tu redzēsi Garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam,tas ir Viņš,kas kristīs ar Svēto Garu. 34 Un es esmu redzējis un liecinājis, ka Viņš ir Dieva Dēls." 35 Otrā dienā Jānis atkal stāvēja un divi no viņa mācekļiem. 36 Ieraudzījis Jēzu staigājam,viņš saka: "Redzi,Dieva Jērs!" 37 Šos vārdus dzirdēja abi mācekļi un sekoja Jēzum. / Jņ 1 : 19 - 37 /

 
Jezusdraudze.lv