Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

20.08.2023
Erberts Bikše
Mat.15:10-28

10 Un Jēzus pieaicināja ļaudis pie Sevis un sacīja tiem: "Klausaities un saprotiet! 11 Ne, kas mutē ieiet, sagāna cilvēku, bet, kas no mutes iziet, tas sagāna cilvēku." 12 Tad mācekļi pienāca pie Viņa un Tam sacīja: "Vai Tu zini, ka farizeji, Tavus vārdus dzirdēdami, ņēma apgrēcību?" 13 Bet Viņš atbildēja un sacīja: "Visi dēsti, ko Mans Debesu Tēvs nav dēstījis, tiks izrauti ar saknēm. 14 Atstājiet tos! Tie ir akli akliem ceļa rādītāji; bet, ja akls aklam ceļu rāda, tad abi divi iekritīs bedrē." 15 Bet Pēteris atbildēja un Viņam sacīja: "Izstāsti mums šo līdzību." 16 Un Jēzus sacīja:"Vai tad arī jūs vēl esat nesaprašas? 17 Vai tad jūs nesaprotat,ka viss, kas ieiet mutē, noiet vēderā un tiek izmests laukā. 18 Bet, kas no mutes iziet, tas nāk no sirds, un tas sagāna cilvēku. 19 Jo no sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība, zaimi. 20 Tas viss sagāna cilvēku, bet ēšana ar nemazgātām rokām cilvēku nesagāna." 21 Un no turienes Jēzus aizgāja un atkāpās Tiras un Sidonas robežās. 22 Un redzi, viena kānaāniešu sieva, kas nāca no tām pašām robežām, brēca un sacīja:"Ak, Kungs, Tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani! Manu meitu ļauns gars nežēlīgi moka." 23 Bet Viņš tai neatbildēja neviena vārda. Tad Viņa mācekļi pienāca, lūdza Viņu un sacīja: "Atlaid to, jo tā brēc mums pakaļ." 24 Bet Viņš atbildēja un sacīja: "Es esmu sūtīts vienīgi pie Israēla cilts pazudušajām avīm." 25 Bet tā nāca, metās Viņa priekšā zemē un sacīja:"Kungs, palīdzi man!" 26 Bet Viņš atbildēja un sacīja: "Neklājas bērniem maizi atņemt un to nomest suņiem priekšā." 27 Bet viņa sacīja:"Tā gan, Kungs! Bet tomēr sunīši ēd no druskām, kas nokrīt no viņu kungu galda."28 Tad Jēzus atbildēja un tai sacīja: "Ak, sieva, tava ticība ir liela, lai tev notiek,kā tu gribi." Un viņas meita kļuva vesela tai pašā stundā. / Mat.15:10-28 /

 
Jezusdraudze.lv