Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

29.06.2023
Reinis Bikše
Apd 12:1-11

1 Ap to pašu laiku ķēniņš Hērods apcietināja dažus draudzes locekļus, gribēdams tiem darīt ļaunu. 2 Viņš lika nogalināt ar zobenu Jēkabu, Jāņa brāli. 3 Redzēdams, ka tas jūdiem patika, viņš lika saņemt arī Pēteri.Bet bija Neraudzētās maizes dienas. 4 Viņš pavēlēja to saņemt un ielikt cietumā, nodevis sešpadsmit kareivjiem,kas pa četriem to sargāja, gribēdams viņu pēc Pashā svētkiem vest ļaužu priekšā. 5 Pēteri cietumā apsargāja; bet draudze bez mitēšanās par viņu lūdza Dievu. 6 Kad Hērods viņu gribēja vest priekšā, tanī naktī Pēteris gulēja starp divi kareivjiem, divām važām saistīts, un sargi durvju priekšā sargāja cietumu. 7 Un redzi, Tā Kunga eņģelis piestājās un gaisma apspīdēja cietuma istabu; viņš pieskārās Pētera sāniem un to modināja, sacīdams: "Celies ātri augšā!" Un važas nokrita no viņa rokām. 8 Eņģelis viņam sacīja: "Apjozies un apauj kājas!" Viņš tā darīja. Un tas turpināja: "Apvelc savas drēbes un seko man!" 9 Viņš iznācis tam sekoja un nezināja, ka notikums ar eņģeli ir īstenība, bet viņam šķita, ka redz parādību. 10 Izgājuši caur pirmo un otru sardzi, viņi nonāca pie dzelzs vārtiem,kas iet uz pilsētu; tie viņiem paši no sevis atvērās; izgājuši viņi nostaigāja vienu ielu, un tūdaļ eņģelis no viņa atstājās. 11 Pēteris atjēdzies sacīja: "Tagad es tiešām zinu, ka Tas Kungs sūtījis Savu eņģeli un izpestījis mani no Hēroda rokas un visiem jūdu draudiem." / Apd 12:1-11 /

 
Jezusdraudze.lv