Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

25.06.2023
Erberts Bikše
Mat. 10 : 24 - 33

24 Māceklis nav augstāks par savu mācītāju, nedz kalps par savu kungu.25 Māceklim pietiek, ja tas top kā viņa mācītājs un kalps kā viņa kungs; ja tie nama kungu saukuši par Belcebulu, tad jo vairāk viņa saimi. 26 Tāpēc nebīstieties no tiem. Jo nekas nav apslēpts, kas nenāktu gaismā, nedz slepens, kas netaptu zināms. 27 Ko Es jums saku tumsā, to runājiet gaismā; un, kas jums ausī sacīts,to sludinait uz jumtiem. 28 Un nebīstieties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut; bet bīstieties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē. 29 Vai nepārdod divi zvirbuļus par vienu artavu? Un neviens no tiem nekrīt zemē bez jūsu Tēva. 30 Bet arī jūsu galvas mati visi ir skaitīti. 31 Tāpēc nebīstieties, jūs esat labāki nekā daudzi zvirbuļi. 32 Tad nu ikvienu, kas Mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī Es apliecināšu Sava Tēva priekšā,kas ir debesīs. 33 Bet, kas Mani aizliegs cilvēku priekšā, to Es arīdzan aizliegšu Sava Tēva priekšā, kas ir debesīs. / Mat. 10 : 24 - 33 /

 
Jezusdraudze.lv