Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

04.06.2023
Erberts Bikše
Mat.4:1-11

18 Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: " Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. 19 Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva un Dēla un Svētā Gara Vārdā, 20 tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam." / Mat.4:1-11 /

 
Jezusdraudze.lv