Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

22.01.2023
Reinis Bikše
Ps. 27: 1-9

1 Dāvida dziesma.Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties? Tas Kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties? 2 Kad ļaundari, mani pretinieki un ienaidnieki laužas uz mani, lai saplosītu manu miesu, viņi klups un kritīs. 3 Kad bruņoti pulki nostājas pret mani, mana sirds ir bez bailēm; kad pret mani ceļas karš, arī tad es esmu pilns paļāvības. 4 Vienu es izlūdzos no Tā Kunga, pēc kā es kāroju: ka es varu palikt Tā Kunga namā visu savu mūžu, skatīt Tā Kunga jaukumu un pielūgt Viņu Viņa svētajā vietā, 5 jo Viņš mani apslēpj Savā mājoklī ļaunā dienā, Viņš mani sargā Savas telts pavēnī un ceļ mani augstu uz klintskalna.6 Tā mana galva būs pacelta, ienaidniekiem redzot, es būšu altāra tuvumā un nesīšu upurus ar gavilēm, dziedādams un spēlēdams Tam Kungam! 7 Uzklausi,ak, Kungs, manu balsi, kad es saucu, esi man žēlīgs un atbildi man! 8 Mana sirds turas pie Tava vārda:"Meklējiet Manu vaigu!" Es meklēju, Kungs, Tavu vaigu.9 Neapslēp no manis Savu vaigu un neatstum Savu kalpu dusmās-Tu esi mans palīgs! Neatmet mani un neatstāj mani, Tu Dievs, mans pestītājs! / Ps. 27: 1-9 /

 
Jezusdraudze.lv