Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

16.10.2022
Erberts Bikše
Ef. 4:17-32

17 Tad nu es jums piekodinu -Tas Kungs ir mans liecinieks - vairs nedzīvot tā, kā pagāni dzīvo sava sirdsprāta tukšībā 18 savas nezināšanas dēļ un sirds apcietinātības dēļ, aptumšojušies savā sapratnē un atsvešinājušies dzīvībai, kas no Dieva,19 zaudējuši kauna jūtas un sākuši nodoties izvirtībai, sagandēdami savu dzīvi ar visādiem netiklības darbiem un mantkārību. 20 Bet tā jūs Kristu neesat mācījušies; 21 jūs par Viņu esat dzirdējuši un mācījušies tā, ka patiesība ir Jēzū, 22 ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilts iet bojā, 23 un jāatjaunojas savā sirdsprātā 24 un jāapģērbj jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. 25 Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ikviens ar savu tuvāko,jo mēs savā starpā esam locekļi. 26 Dusmās neapgrēkojieties: lai saule nenoriet, jums dusmojoties, 27 un nedodiet vietu velnam. 28 Kas zadzis, lai vairs nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgu iztiku ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā. 29 No jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietns vārds,bet tikai krietnas runas,kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem. 30 Un neapbēdinait Dieva Svēto Garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. 31 Katrs rūgtums,ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība lai ir tālu no jums. 32 Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis. / Ef. 4:17-32 /

 
Jezusdraudze.lv