Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

13.10.2022
Erberts Bikše
Ebr. 10:23-31

23Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir Tas, kas apsolījis.24 Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, 25 neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši,bet cits citu paskubinādami un jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu. 26 Jo, ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīši grēkojam, tad neatliek vairs upuris par grēkiem, 27 bet gan briesmīga tiesas gaidīšana un uguns karstums, kas aprīs pretiniekus. 28 Kas pārkāpis Mozus bauslību, tas mirst bez žēlošanas,diviem vai trīs lieciniekiem liecinot. 29 Cik gan smagāku sodu, jūs domājat, pelnīs tas,kas Dieva Dēlu minis kājām un derības asinis, ar ko viņš svētīts, turējis par nesvētām un žēlastības Garu ievājis. 30 Jo mēs pazīstam To, as ir sacījis: Man pieder atriebšana,Es atmaksāšu, un atkal:Tas Kungs tiesās Savu tautu.31 Briesmīgi ir krist dzīvā Dieva rokā! / Ebr. 10:23-31 /

 
Jezusdraudze.lv