Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

13.09.2015
Jānis Cepurītis
Marka 8:27-38

Jēzus ar saviem mācekļiem gāja uz Filipa Cēzarejas ciemiem. Un ceļā viņš mācekļus izjautāja:"Ko ļaudis runā par mani? Kas es esmu?" Un tie atbildēja:"Jānis Kristītājs, un citi – Elija, un citi – viens no praviešiem." Un viņš tiem jautāja:"Bet ko jūs sakāt – kas es esmu?" Pēteris viņam atbildēja:"Tu esi Kristus." Viņš tiem stingri piekodināja nevienam par viņu nestāstīt. Jēzus māca par savu nāvi un augšāmcelšanos Un viņš sāka tos mācīt:"Cilvēka Dēlam būs daudz jācieš, jātiek vecajo, virspriesteru un rakstu mācītāju atmestam un nonāvētam, un trešajā dienā tam būs augšāmcelties." Un viņš runāja šo vārdu pilnīgi atklāti. Un Pēteris, viņu sāņus vedis, sāka viņu apsaukt. Bet viņš pagriezās, uzlūkoja savus mācekļus un, Pēteri apsaukdams, sacīja:"Atkāpies no manis, sātan! Tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta!" Un, piesaucis klāt ļaudis un savus mācekļus, viņš tiem sacīja:"Kas man grib sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un seko man! Jo, kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, bet, kas savu dzīvību zaudēs manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs. Ko gan iegūst cilvēks, kas iemanto visu pasauli, bet nodara ļaunumu savai dvēselei? Un ko cilvēks var dot kā samaksu par savu dvēseli? Kas manis un manu vārdu dēļ būs kaunējies šajā laulības pārkāpēju un grēcinieku paaudzē, tā dēļ arī Cilvēka Dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētiem eņģeļiem sava Tēva godībā." / Marka 8:27-38 /

 
Jezusdraudze.lv