Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

06.10.2022
Aigars Vančenko
Jāņa 11 : 17-27

17 Kad Jēzus tur nonāca,ViņšLācaru atrada jau četras dienas guļam kapā.18 Bet Betānija bija netālu no Jeruzālemes, apmēram piecpadsmit stadiju. 19 Un daudz jūdu bija atnākuši pie Martas un Marijas, lai mierinātu viņas par viņu brāli. 20 Marta, dzirdējusi, ka Jēzus nāk, izgāja Viņam pretim,bet Marija palika mājās sēžot.21 Tad Marta sacīja Jēzum: "Kungs, ja Tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris! 22 Bet arī tagad es zinu, ka visu,ko Tu no Dieva lūgsi,Dievs Tev dos." 23 Jēzus viņai saka: "Tavs brālis celsies augšām!" 24 Marta saka Viņam:"Es zinu, ka viņš celsies augšām, kad miroņi celsies augšām,pastarā dienā." 25 Jēzus viņai sacīja:"ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, 26 un ikviens, kas dzīvo un tic Man,nemirs nemūžam! Vai tu to tici?" 27 Viņa saka: "Jā, Kungs, es ticu, ka Tu esi Kristus, Dieva Dēls, kam jānāk pasaulē." / Jāņa 11 : 17-27 /

 
Jezusdraudze.lv