Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

02.10.2022
Erberts Bikše
1 Tim 6: 6-12

6 Patiesi, lielu ieguvumu dod dievbijība ar pieticību, 7 jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest; 8 bet, kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to mēs pietiksim. 9 Bet, kas grib tapt bagāts, krīt kārdinājumā un valgā un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās, kas gāž cilvēkus postā un pazušanā. 10 Jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība; dažs labs, tiekdamies pēc tās, ir nomaldījies no ticības un pats sev nodarījis daudz sāpju. 11 Bet tu, Dieva cilvēks, bēdz no šīm lietām: dzenies pēc taisnības, dievbijības, ticības, mīlestības, pacietības, lēnprātības, 12 cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts, pats apliecinādams labo liecību daudzu liecinieku priekšā. / 1 Tim 6: 6-12 /

 
Jezusdraudze.lv