Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

29.09.2022
Aigars Vančenko
Mat.18:1-11

1 Tanī pašā stundā mācekļi gāja pie Jēzus un sacīja: "Kas gan ir lielākais Debesu valstībā?" 2 Un Jēzus pasauca bērnu, nostatīja to viņu vidū 3 un sacīja: " Patiesi Es jums saku: ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksit Debesu valstībā. 4 Tāpēc, kas pats pazemojas kā šis bērns, tas ir lielākais Debesu valstībā. 5 Un, kas uzņem tādu bērnu Manā Vārdā, tas uzņem Mani.6 Bet,kas apgrēcina vienu no šiem vismazākiem, kas tic uz Mani, tam būtu labāk, ka tam piesietu dzirnu akmeni pie kakla un to noslīcinātu jūras dziļumā. 7 Vai pasaulei apgrēcības dēļ! Apgrēcībai gan jānāk. Bet vai tam cilvēkam, caur ko nāk apgrēcība! 8 Tāpēc, ja tava roka vai tava kāja tevi apgrēcina, tad nocērt to un met to prom; jo tas tev labāk, ka tu tizls vai kropls ieej dzīvībā, nekā kad tev ir divi rokas vai divi kājas un tevi iemet mūžīgā ugunī. 9 Un, ja tava acs tevi apgrēcina, izrauj to un met to prom;tas tev labāk -ar vienu aci ieiet dzīvībā, nekā kad tev ir divi acis un tevi iemet elles ugunī. 10 Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazajiem nenicināt, jo Es jums saku: viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz Mana Debesu Tēva vaigu. 11 Jo Cilvēka Dēls ir atnācis atpestīt pazudušo. / Mat.18:1-11 /

 
Jezusdraudze.lv