Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

15.09.2022
Reinis Bikše
1Tes 5:19-24

19 Neapslāpējiet Garu,20 nenicinait pravietošanu; 21 pārbaudait visu; kas labs, to paturiet! 22 Atraujaties no visa, kas ļauns.23 Bet pats miera Dievs lai jūs svētī caurcaurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. 24 Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs. / 1Tes 5:19-24 /

 
Jezusdraudze.lv