Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

08.09.2022
Aigars Vančenko
Jāņa 4 : 31-38

31 Pa to starpu mācekļi lūdza Viņu, sacīdami: "Rabi, ēd!" 32 Bet Viņš tiem sacīja: "Man ir ēdiens, ko ēst, ko jūs nepazīstat." 33 Tad mācekļi sacīja cits citam: "Vai kāds Viņam atnesis ko ēst?" 34 Jēzus viņiem saka: "Mans ēdiens ir darīt Tā gribu, kas Mani sūtījis, un pabeigt Viņa darbu.35 Vai jūs nesakāt: vēl četri mēneši, tad nāk pļaujamais laiks? - Redziet, Es jums saku: paceliet savas acis un skatait druvas, jo viņas ir baltas pļaujai. 36 Jau pļāvējs dabū algu un vāc augļus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos sējējs un pļāvējs. 37 Jo še piepildās vārds, ka cits ir, kas sēj, un cits, kas pļauj. 38 Es jūs esmu sūtījis pļaut, kur jūs neesat strādājuši. Citi ir strādājuši, bet jūs esat nākuši viņu darbā." / Jāņa 4 : 31-38 /

 
Jezusdraudze.lv