Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

23.06.2022
Erberts Bikše
Lūkas 3 : 2 - 16.

2 augsto priesteru Annas un Kajafas laikā, Dieva vārds nāca pār Jāni,Caharijas dēlu, tuksnesī. 3 Un viņš sāka staigāt pa visu Jordānas apgabalu, sludinādams grēku nožēlošanas kristību uz grēku piedošanu, 4 kā ir rakstīts pravieša Jesajas grāmatā:saucēja balss tuksnesī:sataisait Tā Kunga ceļu, darait līdzenas Viņa tekas! 5 Katrai ielejai jātop pildītai un katram kalnam un pakalnam nolīdzinātam, kas līks, tam jātop taisnam un, kas celmains, - par staigājamu ceļu.6 Un visai miesai būs redzēt Tā Kunga pestīšanu.7 Ļaužu pulkiem, kas nāca pie viņa kristīties, viņš sacīja: "Jūs odžu dzimums,kas jums norādījis,kā izbēgsit nākamai dusmībai? 8 Tad nu nesiet patiesus atgriešanās augļus un nesāciet pie sevis sacīt: mums ir Ābrahāms par tēvu! -Jo es jums saku: Dievs spēj no šiem akmeņiem radīt Ābrahāmam bērnus 9 Jau cirvis pielikts kokiem pie saknes:katru koku, kas nenesīs labus augļus,nocirtīs un iemetīs ugunī." 10 Un ļaudis viņu jautāja:"Ko tad mums būs darīt?" 11 Bet viņš tiem atbildēja, sacīdams: "Kam divi svārki, tas lai dod tam, kam nav, un, kam ir pārtika, lai dara tāpat."12 Bet arī muitnieki nāca kristīties un to jautāja: "Mācītāj, ko mums būs darīt?" 13 Tad viņš teica: "Neņemiet vairāk, kā jums nolikts.14 Bet arī kareivji to jautāja: "Ko tad mums būs darīt?" Un viņš tiem atbildēja: "Neaplaupait nevienu un neizspiediet nevienam naudu un esiet mierā ar savu algu."15 Bet, kad ļaudis savās gaidās par Jāni savās sirdīs domāja, vai tas varbūt neesot Kristus, 16 tad Jānis visiem atbildēdams sacīja:"Es kristīju jūs ar ūdeni,bet pēc manis nāks viens spēcīgāks,nekā es esmu, kam es neesmu cienīgs atraisīt kurpju siksnas. Tas jūs kristīs ar Svēto Garu un uguni. / Lūkas 3 : 2 - 16. /

 
Jezusdraudze.lv