Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

15.05.2022
Reinis Bikše
Jāņa 16 : 5-15.

5 Bet tagad Es aizeimu pie Tā,kas Mani sūtījis, un neviens jūsu starpā Man nejautā: kurp Tu ej? 6 Bet, klausoties Manos vārdos,jūsu sirds ir pilna skumju.7 Tomēr Es jums saku patiesību: tas jums par labu,ka Es aizeimu. Jo,ja Es neaizietu, Aizstāvis nenāktu pie jums. Bet aizgājis Es to sūtīšu pie jums. 8 Un Viņš nāks un liks pasaulei izprast grēku,taisnību un tiesu. 9 Grēku -jo tie netic Man.10 Taisnību -jo Es aizeimu pie Tēva, un jūs Mani vairs neredzēsit.11 Tiesu-jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu.12 Vēl daudz kas Man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest. 13 Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas.14 Tas Mani cels godā, jo Viņš ņems no tā, kas ir Mans, un jums to darīs zināmu.15 Viss, kas Tēvam pieder, pieder Man; tāpēc Es jums sacīju, ka Viņš ņems no tā, kas ir Mans, un jums to darīs zināmu. / Jāņa 16 : 5-15. /

 
Jezusdraudze.lv