Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

08.05.2022
Reinis Bikše
Lūkas 2 : 41- 52.

41 Un Viņa vecāki gāja ik gadus uz Jeruzālemi Pashā svētkos.42 Kad nu Viņš bija divpadsmit gadus vecs,tad tie pēc svētku ieraduma gāja uz Jeruzālemi. 43 Un, kad svētku dienas bija pagājušas,tad, tiem atkal uz mājām ejot,bērns Jēzus palika Jeruzālemē, un Jāzeps un Viņa māte to nezināja. 44 Bet tie domāja,ka Viņš esot pie ceļabiedriem;un, vienas dienas gājumu nostaigājuši,tie Viņu meklēja pie radiem un pazīstamiem. 45 Un, kad tie Viņu neatrada,tad tie gāja atpakaļ uz Jeruzālemi,lai To meklētu. 46 Un pēc trim dienām tie Viņu atrada Templī sēžam starp mācītājiem, tos klausoties un tos jautājot. 47 Un visi, kas Viņu dzirdēja,iztrūkušies brīnījās par Viņa saprašanu un Viņa atbildēm.48 Un, Viņu ieraudzījuši,vecāki pārbijās,un Viņa māte sacīja Viņam: "Mans dēls, kāpēc Tu mums to esi darījis? Redzi, Tavs tēvs un es, mēs Tevi ar sāpēm esam meklējuši.49 Bet Viņš tiem atbildēja:"Kam jūs esat Mani meklējuši? Vai nezinājāt,ka Man jādarbojas Sava Tēva lietās? 50 Bet tie neizprata uz viņiem sacīto vārdu.51 Un Viņš nogāja tiem līdzi uz Nacareti un bija tiem paklausīgs.Bet Viņa māte visus šos vārdus paturēja savā sirdī.52 Un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. / Lūkas 2 : 41- 52. /

 
Jezusdraudze.lv