Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

17.04.2022
Intars Jonītis
Lūkas 24 :1- 22.

Nedēļas pirmajā dienā pašā rīta agrumā viņas atnāca pie kapa, nesdamas smaržīgās zāles,ko bija sagatavojušas.Bet tās atrada akmeni no kapa noveltu.Iegājušas iekšā, tās Kunga Jēzus miesas neatrada.Kamēr viņas bija apjukušas par to, kas noticis, redzi,tām blakus nostājās divi vīri spoži mirdzošās drānās.Tās izbailēs zemu nolieca galvas, bet viņi tām sacīja: “Ko jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem? Šeit viņa nav,viņš ir augšāmcēlies Atcerieties,ko viņš jums sacīja,vēl būdams Galilejā:Cilvēka Dēlam jātiek nodotam grēcīgu cilvēku rokās un krustā sistam un trešajā dienā jāceļas no mirušajiem.” Un tās atcerējās viņa vārdus.Atgriezušās no kapa,viņas visu pastāstīja tiem vienpadsmit un arī pārējiem.Tās bija Marija Magdalēna un Joanna, un Marija, Jēkaba māte,un vēl citas ar tām, kas pastāstīja to apustuļiem.Taču viņu stāstītais tiem šķita kā blēņas un pasakas, un tie viņām neticēja.Bet Pēteris piecēlies aizskrēja pie kapa un,ielūkojies tajā, redzēja tikai noliktu linu autu; un viņš aizgāja, brīnīdamies par to, kas noticis. / Lūkas 24 :1- 22. /

 
Jezusdraudze.lv