Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

07.04.2022
Reinis Bikše
Marka 10: 17-31

17 Un,kad Viņš bija izgājis uz ceļu, tad kāds pieskrēja un, ceļos nometies, Viņu lūdza: "Labais Mācītāj, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgu dzīvību?" 18 Bet Jēzus uz to sacīja: "Kāpēc tu Mani sauc labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. 19 Tu baušļus zini: tev nebūs nokaut; tev nebūs laulību pārkāpt; tev nebūs zagt; tev nebūs dot nepatiesu liecību; nelaupi; godā savu tēvu un māti." 20 Bet tas Viņam teica: "Mācītāj, šo visu es esmu turējis kopš savas jaunības."21 Bet Jēzus, viņu uzlūkodams, iemīlēja viņu un sacīja: "Vienas lietas tev trūkst - ej, pārdod visu, kas tev ir, un dod nabagiem; tad tev būs manta debesīs; ņem krustu un seko Man." 22 Bet tas, par šo vārdu noskumis,aizgāja bēdīgs; jo viņš bija ļoti bagāts. 23 Un Jēzus skatījās apkārt un saka uz Saviem mācekļiem: "Cik grūti bagātie ieies Dieva valstībā!" 24 Un mācekļi iztrūcinājās par Viņa vārdiem. Bet Jēzus atkal griežas pie tiem un saka: "Bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā! 25 Vieglāk ir kamielim iziet caur adatas aci nekā bagātam ieiet Dieva valstībā." 26 Bet tie vēl vairāk pārbijās un sacīja savā starpā: "Kas tad var tapt glābts?" 27 Jēzus, tos uzlūkodams, saka: "Cilvēkiem tas neiespējams,bet ne Dievam,jo Dievam visas lietas iespējamas."28 Pēteris sāka uz Viņu runāt: "Redzi, mēs visu esam atstājuši un Tev staigājuši pakaļ." 29 Jēzus teica: "Patiesi Es jums saku: neviena nav,kas atstājis namu vai brāļus, vai māsas, vai māti, vai tēvu, vai bērnus, vai tīrumus Manis un evaņģēlija dēļ, 30 kas nedabūtu simtkārtīgi jau šinī laikā namus un brāļus, un māsas, 31 Bet daudzi, kas pirmie, būs pēdējie, un pēdējie būs pirmie." / Marka 10: 17-31 /

 
Jezusdraudze.lv