Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

13.03.2022
Reinis Bikše
Mat. 17: 1-9

1 Un pēc sešām dienām Jēzus ņēma Pēteri un Jēkabu un viņa brāli Jāni un veda tos savrup uz augstu kalnu,2 un tika apskaidrots viņu priekšā,un Viņa vaigs spīdēja kā saule,un Viņa drēbes kļuva baltas kā gaisma.3 Un redzi, tiem parādījās Mozus un Ēlija un runāja ar Viņu.4Pēteris griezās pie Jēzus un sacīja: "Kungs, šeit mums ir labi. Ja Tu gribi, es celšu šeitan trīs teltis - vienu Tev, vienu Mozum un vienu Ēlijam." 5 Tam vēl runājot, redzi, spoža padebess tos apēnoja,un redzi, balss no padebess sacīja: "Šis ir Mans mīļais Dēls, pie kura Man labs prāts; To jums būs klausīt."6 Kad mācekļi to dzirdēja,tie krita uz sava vaiga un ļoti izbijās.7.Bet Jēzus pienāca pie tiem, aizskāra tos un sacīja"Celieties un nebīstieties!" 8 Bet,kad tie savas acis pacēla, tie neredzēja neviena kā tikai Jēzu vien.9 Un,no kalna nokāpjot, Jēzus tiem pavēlēja un sacīja: "Par šo parādību nestāstiet nevienam, tiekāms Cilvēka Dēls nebūs no miroņiem uzcēlies." / Mat. 17: 1-9 /

 
Jezusdraudze.lv