Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

10.03.2022
Reinis Bikše
Kol 4:6-18

6 Jūsu runa lai aizvien ir tīkama, ar sāli sālīta, lai jūs zinātu, kā ikvienam atbildēt.7 Visu, kas attiecas uz mani, jums darīs zināmu mīļais brālis Tihiks, uzticamais kalps un biedrs Tā Kunga darbā. 8 Viņu es jau tāpēc pie jums esmu sūtījis, lai jūs dabūtu zināt,kā mums klājas,un lai viņš stiprinātu jūsu sirdis, 9kopā ar uzticamo un mīļoto brāli Onēzimu, kas ir no jūsu vidus: tie jums visu darīs zināmu, kas šeit notiek. 10 Jūs sveicina mans cietuma biedrs Aristarhs un Marks, Barnabas brāļadēls, par viņu jūs jau esat saņēmuši aizrādījumus: kad viņš ieradīsies pie jums, uzņemiet to! 11 Un Jesus, saukts Justs, vienīgie darba biedri Dieva valstības lietās no apgraizīto vidus. Viņi bijuši mani iepriecinātāji. 12 Jūs sveicina vēl Epafra, kas ir no jūsu vidus, Kristus Jēzus kalps, kas pastāvīgi cīnās par jums savās lūgšanās, lai jūs kļūtu pilnīgi un ar visu pārliecību stāvētu par to, kas ir Dieva griba. 13 Es varu apliecināt, ka viņš daudz pūlas par jums un par tiem Lāodikejā un Hierapolē. 14 Jūs sveicina mīļais ārsts Lūka un Dēma, 15 sveicinait brāļus Lāodikejā un Nimfu ar viņas mājas draudzi. 16 Kad jūs šo vēstuli būsit izlasījuši, parūpējieties,lai tā tiktu lasīta arī Lāodikejas draudzē, bet to, kas nāks no Lāodikejas, lasiet arī jūs.17 Bet Arhipam es lieku sacīt: skaties, ka tu izpildītu kalpošanu, kuru saņēmi Tai Kungā. 18 Sveiciens ar manu, Pāvila, paša roku. Pieminiet manas važas! Žēlastība ar jums! / Kol 4:6-18 /

 
Jezusdraudze.lv