Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

24.02.2022
Erberts Bikše
Apd. 5:17-42

17 Bet augstais priesteris un saduķeju sektas piederīgie, kas ap viņu bija, dusmās iedegušies, 18 apcietināja apustuļus un iemeta tos pilsētas cietumā. 19 Bet Tā Kunga eņģelis naktī atvēra cietuma durvis un,tos izvedis, sacīja: 20 "Ejiet, nostājieties Templī un runājiet ļaudīm visus šīs dzīvības vārdus!" 21 To dzirdējuši, viņi, rītam austot, iegāja Templī un mācīja. Tad ieradās augstais priesteris un tie, kas ap viņu, sasauca sinedriju un visus Israēla bērnu vecajus un sūtīja uz cietumu tos atvest. 22 Bet sargi, aizgājuši un viņus cietumā neatraduši, atgriezās un ziņoja: 23 "Mēs atradām cietumu rūpīgi aizslēgtu un sargus stāvam durvju priekšā, bet atvēruši mēs nevienu iekšā neatradām."24 Kad Tempļa sardzes priekšnieks un augstie priesteri šos vārdus dzirdēja, tie bija neziņā viņu dēļ, kas še īsti noticis. 25 Bet kāds atnācis viņiem ziņoja: "Tie vīri, ko jūs esat likuši cietumā, stāv Templī un māca ļaudis." 26 Tad sardzes priekšnieks ar sargiem aizgāja un tos atveda, ne ar varu, jo tie bijās no ļaudīm, ka viņus nenomētā akmeņiem, 27 un, tos atveduši, statīja sinedrija priekšā. Augstais priesteris tiem vaicāja: 28 "Mēs esam jums stingri pavēlējuši nemācīt šinī Vārdā, un jūs ar savu mācību esat piepildījuši Jeruzālemi un gribat, lai šī cilvēka asinis nāk pār mums." 29 Bet Pēteris un apustuļi atbildēja: "Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem. 30 Mūsu tēvu Dievs ir uzmodinājis Jēzu,ko jūs esat nonāvējuši, To piekārdami pie koka; 31 Dievs Viņu paaugstinājis Sev pa labo roku par Valdnieku un Pestītāju, lai vestu Israēlu pie atgriešanās un grēku piedošanas. 32 Mēs esam šo vārdu liecinieki un arī Svētais Gars,ko Dievs devis tiem, kas Viņam paklausa." 33 To dzirdējuši, viņi saskaitās un gribēja tos nonāvēt. 34 Bet kāds farizejs, vārdā Gamaliēls, visā tautā cienīts bauslības mācītājs, piecēlās sinedrijā un pavēlēja šos cilvēkus uz īsu brīdi izvest ārā, 35 un sacīja sinedrijam: "Israēlieši, padomājiet labi, ko jūs gribat darīt ar šiem cilvēkiem. 36 Pirms kāda laika sacēlās Teuda,sacīdams,ka viņš kas esot,viņam piebiedrojās skaitā ap četri simti cilvēku; viņu nonāvēja, un visi, kas viņam paklausīja, ir izklīdināti un iznīcināti. 37 Pēc viņa sacēlās galilietis Jūda pierakstīšanas laikā un aizrāva sev līdzi daudz ļaužu; arī tas gāja bojā, un visi, kas viņam paklausīja, ir izklīdināti.38 Tādēļ es jums tagad saku: lieciet šos cilvēkus mierā un atlaidiet viņus.Ja šis ir cilvēku nodoms un darbs, tad tas iznīks; 39 bet, ja tas ir no Dieva, tad jūs tos nevarēsit iznīcināt; pielūkojiet, ka jūs vēl neuzskata par Dieva pretiniekiem!"40 Viņi tam paklausīja un,apustuļus ieaicinājuši,tos šauta un piekodinādami nerunāt Jēzus vārdā,atlaida.41.Tad viņi līksmi aizgāja no sinedrija, ka bija atzīti par cienīgiem Viņa Vārda dēļ ciest negodu. 42 Un viņi nemitējās Templī un pa mājām ik dienas mācīt un sludināt Kristu Jēzu. / Apd. 5:17-42 /

 
Jezusdraudze.lv