Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

10.02.2022
Reinis Bikše
Kol 3:16-25

16 Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos: pamācait un paskubinait cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam! 17 Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu darait Kunga Jēzus Vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur Viņu. 18 Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, tā tas pieklājas Tā Kunga draudzē. 19 Vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām. 20 Bērni, klausait saviem vecākiem visās lietās,jo tas patīk Tam Kungam.21 Tēvi, nekaitinait savus bērnus, lai tie netop bailīgi.22 Kalpi, klausait visās lietās saviem laicīgajiem kungiem, ne vien acu priekšā, kā tādi, kas cilvēkiem grib izpatikt, bet ar neviltotu sirdi,Kristus bijībā. 23 Visu ko darāt, darait no sirds,it kā savam Kungam un ne cilvēkiem, 24 jo jūs zināt, ka Tas Kungs par atmaksu jums dos debesu mantojumu. Jūs jau kalpojat savam Kungam - Kristum. 25 Kas nepareizi darījis, dabūs pelnīto atmaksu; tur neuzlūko cilvēka vaigu. / Kol 3:16-25 /

 
Jezusdraudze.lv