Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

07.10.2021
Reinis Bikše
Kol. 1: 3-6, 9-14.

Mēs pateicamies Dievam, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvam, par jums un lūdzam bez mitas Dievu, jo dzirdējām par jūsu ticību Kristū Jēzū un par jūsu mīlestību pret visiem svētajiem tās cerības dēļ, kas jums noglabāta debesīs. Par to jūs jau agrāk esat dzirdējuši evaņģēlija patiesajā vārdā, kas ir pie jums un nes augļus un pieaug spēkā visā pasaulē –tāpat kā tas pieaug jūsos kopš tās dienas,kad dzirdējāt un aptvērāt Dieva žēlastību patiesībā. Tādēļ arī mēs kopš tās dienas, kad to dzirdējām, nemitējamies par jums lūgt Dievu, lai jūs tiktu piepildīti ar viņa gribas atziņu visā gudrībā un garīgā sapratnē, lai, nesdami augļus un augdami Dieva atziņā, jūs dzīvotu Kunga cienīgi un vienmēr viņu iepriecinātu ikvienā krietnā darbā, tādējādi tapdami spēcīgāki viņa godības spēkā, pieaugot izturībā un pacietībā. Mēs ar prieku pateicamies Tēvam, kas mūs dara cienīgus saņemt savu daļu svēto mantojuma gaismā.Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda sava mīļotā Dēla valstībā – viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grēkus piedevis. / Kol. 1: 3-6, 9-14. /

 
Jezusdraudze.lv