Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

30.09.2021
Intars Jonītis
Gal. 1:15-24

15 Bet,kad Dievam, kas mani no mātes miesām izredzējis un Savā žēlastībā aicinājis, labpatika 16 Savu Dēlu manī atklāt, lai es prieka vēsti par Viņu nestu pagāniem, tad es tūdaļ negriezos pēc padoma pie miesas un asinīm, 17 nedz nogāju uz Jeruzālemi pie tiem, kas priekš manis bija apustuļi, bet aizgāju uz Arābiju un atkal atgriezos atpakaļ Damaskā. 18 Tad, trīs gadus vēlāk, es nogāju uz Jeruzālemi iepazīties ar Kēfu (Pēteri) un paliku pie viņa piecpadsmit dienas. 19 Kādu citu apustuli es netiku redzējis, bet tikai Jēkabu, Tā Kunga brāli. 20 Bet, ko es jums rakstu, redzi, Dievs ir mans liecinieks, tie nav meli. 21 Pēc tam es nonācu Sīrijas un Kilikijas apgabalos. 22 Bet Jūdejas draudzes, kas ir Kristū, mani vaigā nepazina. 23 Tikai to viņas dzirdēja: tas, kas mūs citkārt vajāja, sludina tagad to ticību, ko viņš senāk centās iznīcināt. 24 Un tie slavēja manis dēļ Dievu. / Gal. 1:15-24 /

 
Jezusdraudze.lv