Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

26.08.2021
Viesturs Bambans
Ef 5:20-26

20 Pateicieties vienumēr un par visu Dievam Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdā. 21 Un esiet paklausīgi cits citam Kristus bijībā. 22 Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā Tam Kungam. 23 Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams Savas miesas Pestītājs. 24 Bet, kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. 25 Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies viņas labā, 26 lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur savu vārdu. / Ef 5:20-26 /

 
Jezusdraudze.lv