Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

18.04.2021
Erberts Bikše
1Pēt. 2:3-25

3 ja jūs esat baudījuši,ka Tas Kungs ir labs. 4 Ejiet pie Viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts un dārgs. 5 Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu, 6 jo ir rakstīts: redzi, Es lieku Ciānā izredzētu dārgu stūra akmeni, un, kas tic uz Viņu, nepaliks kaunā. 7 Tad nu jums, kas ticat, dārgs ieguvums, bet neticīgiem tas akmens,ko nama cēlēji atmetuši, ir tapis par stūra akmeni un ir akmens, pār kuru krīt,un klints, pie kuras piedauzās. 8 Tiem tas ir par piedauzību, kas neklausa vārdam, kam tie arī ir nolemti. 9 Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu Tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā, 10 jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti. 11 Mīļie, es jūs pamācu kā piedzīvotājus un svešiniekus atturēties no miesas kārībām, kas karo pret dvēseli, 12 dzīvojiet krietni, godīgi pagānu starpā, lai tie, kas jūs aprunā kā ļaundarus, redzētu jūsu labos darbus un pagodinātu Dievu piemeklēšanas dienā. 13 Pakļaujieties ikkatrai cilvēku starpā ieceltai kārtībai Tā Kunga dēļ, 14 gan valdniekam, kas ir pār visiem, gan pārvaldniekiem kā tādiem, kas viņa sūtīti, lai sodītu ļaundarus, bet atalgotu tos, kas dara labu. 15 Jo tāda ir Dieva griba, ka jūs, labu darot, apklusinātu neprātīgu cilvēku nezināšanu 16 kā svabadi, nevis tādi, kam svabadība būtu kā ļaunuma apsegs, bet kā Dieva kalpi. 17 Turiet visus godā, mīliet brāļu saimi, bīstaties Dievu, godājiet valdnieku. 18 Kalpi, paklausiet saviem kungiem visā bijībā, ne vien labajiem un lēnajiem, bet arī ļaunajiem. 19 Jo tā ir žēlastība, ja kāds savas dievapziņas dēļ panes bēdas, netaisnību ciezdams. 20 Jo kāda slava jums būs, ja jūs panesīsit sitienus pārkāpumu dēļ? Bet,ja jūs, labu darīdami,cietīsit pārestības un tās panesīsit, tas Dievam labi patīk. 21 Jo uz to jūs esat aicināti; jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu Viņa pēdām. 22 Tas grēku nedarīja, nedz arī atrada viltu Viņa mutē; 23 Viņš zaimots neatbildēja ar zaimiem, ciezdams nedraudēja, bet atstāja visu Tam, kas spriež taisnu tiesu. 24 Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībā; ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti. 25 Jo jūs maldījāties kā avis, bet tagad jūs esat atgriezti pie sava dvēseļu Gana un Sarga. / 1Pēt. 2:3-25 /

 
Jezusdraudze.lv