Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

25.02.2021
Intars Jonītis
Mateja 4:1-11

1 Tad Gars Jēzu aizveda tuksnesī, ka Viņš tiktu velna kārdināts. 2 Kad Viņš bija gavējis četrdesmit dienas un četrdesmit naktis, Viņš izsalka. 3 Kārdinātājs piestājies Viņam sacīja: "Ja Tu esi Dieva Dēls, saki, lai šie akmeņi top par maizi." 4 Bet Jēzus atbildēja : "Ir rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutes." 5 Tad velns Viņu aizveda uz svēto pilsētu, pacēla Viņu uz tempļa jumta malas un sacīja: 6 "Ja Tu esi Dieva Dēls, meties lejā, jo ir rakstīts: Viņš Saviem eņģeļiem dos pavēli Tevis dēļ, un tie Tevi uz rikām nesīs, lai Tu Savu kāju pie akmens nepiedauzītu." 7 Jēzus viņam sacīja: " Bet ir arī rakstīts: nekārdini Kungu savu Dievu." 8 Atkal velns Viņu aizveda uz ļoti augstu kalnu un rādīja Viņam visas pasaules valstis un to godību, 9 un sacīja: "To visu es Tev došu, ja Tu, nolieksies manā priekšā, un mani pielūgsi." 10 Tad Jēzus viņam sacīja: "Atkāpies, sātan! Jo ir rakstīts: pielūdz Kungu, savu Dievu un Viņam vien kalpo. 11 Tad velns Viņu atstāja,un redzi, eņģeļi nāca un Viņam kalpoja. / Mateja 4:1-11 /

 
Jezusdraudze.lv