Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

31.01.2021
Erberts Bikše
Marka 1:21-28

21 Un viņi nonāca Kapernaumā. Un tūdaļ sabatā Viņš iegāja sinagogā un mācīja.22 Un tie izbrīnījās par Viņa mācību, jo Viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, un ne kā rakstu mācītāji. 23 Un viņu sinagogā bija cilvēks ar nešķīstu garu,un tas brēca,24 sacīdams: "Kas mums ar Tevi, Jēzu no Nacaretes? Vai Tu esi nācis mūs nomaitāt? Es Tevi pazīstu, kas Tu esi, Dieva Svētais." 25 Un Jēzus viņu apsauca,sacīdams: "Paliec klusu un izej no tā." 26 Un, to raustīdams un ar stipru balsi brēkdams, nešķīstais gars no tā izgāja. 27 Un tie visi iztrūcinājās, tā ka tie savā starpā sprieda, sacīdami: "Kas tas ir? Jauna mācība ar spēku! Pat nešķīstiem gariem Viņš pavēl, un tie Viņam paklausa." 28 Un tūdaļ Viņa slava izpaudās visapkārt pa visu Galilejas apkaimi. / Marka 1:21-28 /

 
Jezusdraudze.lv