Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

07.01.2021
Jāzeps Bikše
Jāņa 2: 1-11

1 Trešajā dienā bija kāzas Kānā Galilejā, un Jēzus māte bija tur. 2 Bet arī Jēzus un Viņa mācekļi bija aicināti kāzās. 3 Kad nu pietrūka vīna, Jēzus māte saka Viņam: "Viņiem nav vīna." 4 Jēzus saka tai: "Kas Man ar tevi, sieva? Mana stunda vēl nav nākusi." 5 Viņa māte saka sulaiņiem: "Ko Viņš jums teiks, to darait!" 6 Bet tur stāvēja seši akmens ūdenstrauki pēc jūdu šķīstīšanās paražas, un katrā no tiem sagāja divi līdz trīs mēri. 7 Jēzus saka viņiem: "Piepildait traukus ar ūdeni!" Un tie tos piepildīja līdz malai. 8 Tad Viņš saka tiem: "Tagad smeliet un nesiet galda uzraugam!" Un tie to aiznesa. 9 Kad nu galda uzraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija kļuvis par vīnu, nezinādams, no kurienes tas ir, kamēr sulaiņi, kas ūdeni bija smēluši, to zināja, - tad galda uzraugs aicina līgavaini 10 un viņam saka: "Ikviens cilvēks papriekš ceļ priekšā labo vīnu, un, kad viesi ieskurbuši, mazāk vērtīgo, bet tu labo vīnu esi pataupījis līdz šim." 11 Šī ir pirmā zīme, ko Jēzus darīja Kānā Galilejā, atklādams Savu godību, un Viņa mācekļi sāka Viņam ticēt. / Jāņa 2: 1-11 /

 
Jezusdraudze.lv