Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

13.12.2020
Erberts Bikše
Jāņa 1: 6-9 ; 19-28

6 Nāca cilvēks,Dieva sūtīts, vārdā Jānis. 7 Viņš nāca liecības dēļ,lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu.8 Viņš pats nebija gaisma, bet nāca,lai liecinātu par gaismu. 9 Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. 19 Šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzālemes sūtīja pie viņa priesterus un levītus, lai viņam jautātu: "Kas tu esi?" 20 Viņš atzinās un neliedzās, bet apliecināja: "Es neesmu Kristus." 21 Tad tie viņam jautāja: "Kas tad? Vai tu esi Ēlija?" Bet viņš saka: "Es tas neesmu." - "Vai tu esi gaidāmais pravietis?" Viņš atbildēja: "Nē." 22 Tad tie viņam sacīja: "Kas tu esi? Mums atbilde jādod tiem,kas mūs sūtījuši.Ko tu pats saki par sevi?"23 Viņš teica: "Es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc:sataisait Tā Kunga ceļu,kā pravietis Jesaja ir sacījis."24 Tos bija sūtījušifarizeji, 25 un tie viņam jautāja: "Ko tad tu kristī, ja tu neesi ne Kristus,ne Ēlija,ne gaidāmais pravietis?" 26 Jānis viņiem atbildēja: "Es kristīju ar ūdeni. Jūsu vidū stāv viens, ko jūs nepazīstat, 27 kas pēc manis nāk, kuram es neesmu cienīgs atraisīt kurpes siksnu." 28 Tas notika Betānijā, viņpus Jordānas, kur Jānis kristīja. / Jāņa 1: 6-9 ; 19-28 /

 
Jezusdraudze.lv