Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

10.11.2019
Erberts Bikše
Lukas 20:27-39

7 Bet pienāca vēl kādi no saduķejiem, kas noliedz augšāmcelšanos, un griezās pie Viņa, 28 jautādami: "Mācītāj, Mozus mums devis priekšrakstu: ja kam nomirst brālis, atstādams sievu, un viņam nav bērnu, tam jāapprec brāļa sieva, lai radītu savam brālim pēcnācējus. 29 Bija septiņi brāļi. Pirmais apprecējās, bet nomira bez bērniem, 30 tad viņa sievu apprecēja otrs. 31 Un pēc tam trešais, tāpat visi līdz septītam, un tie visi mira, neatstādami bērnu. 32 Beidzot nomira arī sieva. 33 Kā sieva nu viņa būs pie augšāmcelšanās, kad viņa ir bijusi par sievu visiem septiņiem?" 34 Jēzus viņam atbildēja: "Šinī dzīvē ļaudis precē un tiek precēti, 35 bet, kas tiks atrasti par cienīgiem ieiet viņā dzīvē un uzcelties no nāves, ne tie precēs, ne tiks precēti. 36 Un arī mirt tie vairs nevar, jo viņi ir līdzīgi eņģeļiem un ir Dieva bērni, būdami augšāmcelšanās bērni. 37 Bet, ka mirušie celsies augšām, uz to arī Mozus aizrādījis stāstā par ērkšķu krūmu, kur viņš Dievu sauc par Ābrahāma, Īzāka un Jēkaba Dievu. 38 Tātad Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs, jo Viņa priekšā visi ir dzīvi." 39 Tad kādi no rakstu mācītājiem sacīja: "Mācītāj, Tu labi esi atbildējis!" / Lukas 20:27-39 /

 
Jezusdraudze.lv