Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

01.09.2019
Erberts Bikše
Salamana 1:1-7

1 Salamana, Israēla ķēniņa, Dāvida dēla, pamācības 2 piesavināties dzīves ziņu, iekšēju stāju un prātu,3 mācīties gudrību, tiesu, taisnību un vienkāršas sirds skaidrību,4 lai neprašas kļūtu pratēji un jaunieši prātīgi un apdomīgi. 5 Kas ir gudrs un zinīgs, tas klausās un labojas, un, kas ir prātīgs, tas ļaujas sev ko sacīt,6 lai viņš šīs pamācības un to īsto izpratni uztvertu pareizi, tāpat arī zinīgo vīru mācības un viņu paraugus.7 Bijība Tā Kunga priekšā ir atziņas sākums. Ģeķi nonievā gudrību un pamācību. / Salamana 1:1-7 /

 
Jezusdraudze.lv