Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

15.08.2019
Ainārs Rendors
Lūkas 1: 46 -55

46 Un Marija sacīja: "Mana dvēsele slavē To Kungu, 47 un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju, 48 jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu; redzi, no šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu,49 jo Varenais lielas lietas pie manis ir darījis, un svēts ir Viņa Vārds,50 un Viņa žēlastība paliek uz radu radiem pie tiem, kas Viņu bīstas.51 Viņš darījis varenus darbus ar Savu elkoni un izklīdinājis tos, kas ir lieli savā sirdsprātā.52 Viņš varenos nogāzis no augstiem troņiem un paaugstinājis zemos.53 Izsalkušo Viņš pildījis ar labumiem, un bagātos Viņš atstājis tukšus.54 Viņš gādājis par Savu kalpu Israēlu un pieminējis Savu žēlastību,55 kā viņš runājis uz mūsu tēviem, uz Ābrahāmu un viņa dzimumu mūžīgi." / Lūkas 1: 46 -55 /

 
Jezusdraudze.lv