Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

14.06.2018
Jānis Cepurītis
Jeremijas 18:1-11

Vārds, kas Jeremijam nāca no Kunga: “Celies, ej uz podnieka namu, un tur es tev likšu sadzirdēt manus vārdus!” Un es nogāju uz podnieka namu, un, redzi, viņš strādāja pie savas ripas. Un trauks, ko podnieks darināja no māliem, neizdevās, un viņš atkal ķērās klāt un pārtaisīja to par citu trauku, kā viņam šķita labi. Un Kunga vārds nāca pār mani: “Israēla nams, vai lai es nedaru ar jums tā, kā šis podnieks dara, saka Kungs, redzi, Israēla nams, jūs esat manā rokā kā māls podnieka rokā! Drīz es runāšu par tautu un valsti, lai nīdētu, plēstu un deldētu! Bet, ja tie novērsīsies no sava ļaunuma, par ko es ar tiem runāju, es rimšu un nedarīšu tiem ļaunu, kā biju domājis. Drīz es runāšu par tautu un valsti, lai celtu un dēstītu! Bet, ja tie darīs ļaunu manās acīs un neklausīsies manā balsī, es rimšu un nedarīšu tiem labu, kā biju domājis. Tagad saki Jūdas vīriem un Jeruzālemes iemītniekiem: tā saka Kungs: redzi, es jums kā podnieks veidoju ļaunu un kaļu plānus pret jums. Atgriezieties jel katrs no sava ļaunā ceļa un dariet, ka top labs jūsu gājums un jūsu darbi!” / Jeremijas 18:1-11 /

 
Jezusdraudze.lv